Sekcja Poligrafów SIMP

Wyjazdowe zebranie ZG Sekcji Poligrafów SIMP

Tradycyjnie już podczas Wrocławskich Targów Dobrej Książki w stolicy Dolnego Śląska, w hali Ludowej, odbywa się wyjazdowe zebranie Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP. Tradycyjnie też Wrocławski Oddział Sekcji przygotowuje dla młodzieży szkolnej seminarium poligraficzne na aktualny temat.


Tym razem z referatem ,,Obróbka introligatorska produkcji dziełowej po druku cyfrowym – maszyny, urządzenia, technologia” wystąpił dr inż. Piotr Skarbek-Kozietulski, przedstawiciel firmy Mueller Martini w Polsce. Kilkadziesiąt osób – głównie młodzież z Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu – z uwagą wysłuchało interesującego i wzbogaconego o prezentację multimedialną wykładu.

W drugiej części seminarium mgr Lidia Grubiak, kierownik szkolenia praktycznego wym. Technikum, przybliżyła zebranym historię szkoły – przypominamy, Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia, naukę pobrało tu kilka tysięcy przeszłych drukarzy i introligatorów. Obecnie szkoła uczy w pięciu zawodach: technik analityk, technik fotografii i multimediów, technik ochrony środowiska, technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – są to więc zawody nie zawsze bezpośrednio związane z poligrafią. Lidia Grubiak podkreśla, że ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie bezpośrednią pracą w poligrafii Technikum musiało częściowo przebranżowić się. Ostatnio sytuacja uległa pewnej poprawie, a to za sprawą nowego zawodu – technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Wystąpienie przedstawicielki szkoły uzupełnił przygotowany przez jednego z uczniów film promujący Technikum, w tym odbywane poza jego terenem warsztaty zawodowe – film, trzeba dodać, przygotowany bardzo profesjonalnie.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Sekcji Poligrafów SIMP Oddział we Wrocławiu mgr inż. Jerzy Okupnik podpisał dokument dot. współpracy Sekcji z Technikum.

Po przerwie, którą poświęcono na zwiedzanie Targów Dobrej Książki (w tym roku w Targach wzięło udział 150 wystawców), odbyło się zebranie Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP. Wzięło w nim udział 15 osób – członków Zarządu i zaproszonych gości, m.in. wymieniona już Lidii Grubiak oraz Katarzyna Winkowska (promocja szkoły) z tego samego Technikum, obecna pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Johannesa Gutenberga w Nowej Rudzie mgr Brygida Gąsior oraz b. dyrektor Bogdan Kostecki. Omówiono bieżące zagadnienia, podsumowano ostatnie miesiące. Kol. Andrzej Palacz zdał relację ze współorganizowanego przez Sekcję Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych. W tym roku pierwsze miejsce zdobyła Drukarnia Perfekt z Warszawy, drugie miejsce Zakład Graficzny Colonel z Krakowa, trzecie – poznański ABEDIK. Uroczystość wręczenia dyplomów tradycyjnie odbywa się pierwszego dna Targów (w tym roku 25 października) i gromadzi ponad 100 drukarzy i wydawców. Udało też się seminarium dla krakowskiej młodzieży szkolnej – na wykład ,,Color Management w teorii i praktyce”, wygłoszony przez inż. Bronisława Jarosza, przyszły klasy z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza. Korzystając z okazji, pragniemy podziękować inż. Jaroszowi za ciekawy i profesjonalnie wygłoszony wykład, a Drukarni Skleniarz, w której on pracuje, za pomoc przy organizowaniu seminarium. W najbliższych planach seminarium podczas Poznańskich Targów Książki ,,Pegazik”. Kol. Bogdan Wyrzykowski omówił możliwości prezentowania osiągnięć krajowej poligrafii podczas Warszawskich Dni Techniki, kol. Bogdan Kostecki problemy szkolnictwa zawodowego dla poligrafii – kosztem tradycyjnej poligrafii rośnie zainteresowanie zawodami okołopoligraficznymi, związanymi z szeroko rozumianymi multimediami. Przy dużym zapotrzebowaniu branży wciąż jednak spada ilość chętnych do nauki introligatorstwa i druku. Pewnym ewenementem w skali kraju jest tu Zespół Szkół w Nowej Rudzie, który od lat w nieco ponad 20-tysięcznej miejscowości i z okolic potrafi zachęcić do poligrafii młodzież i mieć pełne obłożenie klas. Trwają prace nad powołaniem zawody technika fleksodruku. Niepokojący jest brak kadry nauczycielskiej – obecne zarobki nie zachęcają fachowców-praktyków do pracy w szkolnictwie.

Organizatorem Zarządu Sekcji była firm Zinart sp. z o.o. – dziękujemy.

(info a.p.)

Dodaj komentarz