IKAR

Regulamin Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego I K A R

Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR, zwana w dalszym ciągu niniejszego regulaminu „Nagrodą”, ustanowiona została dla wyłaniania i wyróżniania dokonań oraz wydarzeń świadczących o profesjonalizmie, etyce i elegancji działań podejmowanych na rzecz książki i rozwoju czytelnictwa. Nagroda dotyczy wszystkich, którzy mają swój udział w powstawaniu i obiegu książek.


§ 1.
Organizatorem i realizatorem Nagrody jest Polskie Towarzystwo Wydawców Książek działające w tym zakresie na podstawie upoważnienia fundatorów nagrody oraz członków-założycieli Stowarzyszenia Promocji Książki IKAR.

§ 2.
Nagroda ma charakter honorowy i jest przyznawana corocznie w kategoriach:
1. Wydawca/wydawnictwo,
2. Księgarz / księgarnia,
3. Bibliotekarz/biblioteka,
4. Wydarzenie sezonu
5. Popularyzator/popularyzacja czytelnictwa.
Nagroda w tej kategorii nosi imię Tadeusza Górnego, długoletniego sekretarza Nagrody IKAR, popularyzatora książki i czytelnictwa, wiceprezesa PTWK.

§ 3.
1. Laureaci wyłonieni w poszczególnych kategoriach otrzymują dyplomy
i statuetki IKARA.
2. Jury może także w poszczególnych kategoriach przyznać wyróżnienia honorowe. Wyróżnieni otrzymują dyplomy.
3. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane wielokrotnie.

§ 4.
1. Organizacją i obsługą funkcjonowania Nagrody zajmuje się Sekretariat powołany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, zwany w dalszym ciągu Zarządem Głównym PTWK.
2. Pracami Sekretariatu kieruje pełnomocnik ds. Nagrody powołany przez Zarząd Główny PTWK.
§ 5.
Kandydatów do Nagrody zgłaszają osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych (instytucji, organizacji), oraz wszyscy zainteresowani uczestnicy rynku książki, którzy nadeślą wypełnione przez siebie ankiety.

§ 6.
1. Jury Nagrody wybiera jednego laureata dla każdej kategorii.
2. Jury Nagrody może także przyznać wyróżnienia i wyróżnienia specjalne.
3. Jury Nagrody na podstawie własnych ocen dokonuje wyboru Twórcy Roku. Laureat tej Nagrody wygłasza formułę otwierającą Warszawskie Targi Książki.

§ 7.
Jury Nagrody powoływane jest corocznie przez Zarząd Główny PTWK na wniosek Sekretariatu.

§ 8.
Jury Nagrody tworzą:
1. Osoby zaproszone przez Zarząd Główny PTWK z głosem stanowiącym.
2. Pełnomocnik ds. nagrody, jako sekretarz jury z głosem stanowiącym.

§ 9.
Decyzje Jury Nagrody są ostateczne.

§ 10.
Udział w pracach Jury Nagrody jest honorowy.

§ 11.
Ogłoszenie decyzji o przyznaniu, wyróżnień oraz Nagrody następuje corocznie podczas Warszawskich Targów Książki, których organizatorem wykonawczym jest Murator EXPO sp. z o.o.

§ 12.
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane uchwałą Zarządu Głównego PTWK, na wniosek Sekretariatu.

Warszawa, marzec 2019

Dodaj komentarz