Festiwale literackie

XV Międzynarodowy Festiwal “Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza”

Bohater Festiwalu to jezuita, ks. Maciej Kazimierz SARBIEWSKI (1595-1640), polski barokowy poeta, który urodził się we wsi Sarbiewo pod Płońskiem.


Sarbiewski był poetą Europejczykiem, uwieńczonym w Rzymie Laurem Poetyckim przez papieża Urbana VIII. Był także teoretykiem literatury i wykładowcą akademickim, a pod koniec życia kaznodzieją Króla Władysława IV. Współcześni literaturoznawcy przyznają, że właśnie Sarbiewski jako pierwszy potrafił przekazać wartości nie tylko antyczne, ale i chrześcijańskie za pomocą uniwersalnych środków artystycznego wyrazu, w języku zrozumiałym dla całej ówczesnej, wykształconej Europy – więc po łacinie. Stąd jego ówczesna sława. Holenderski uczony Hugo Grotius pisał, że poeta z Rzeczpospolitej nie tylko dorównał Horacemu, lecz niekiedy go swoim talentem przewyższał. I tak ks. Sarbiewskiego nazwano „Chrześcijańskim Horacym z Mazowsza”.
W 410 rocznicę urodzin poety z Sarbiewa – w 2005 roku środowisko literatów z Mazowsza, któremu przewodzi dr Teresa KACZOROWSKA, dziennikarka, pisarka (autorka kilkunastu książek, w tym dwóch o Sarbiewskim), animatorka kultury – zapoczątkowało głośną akcję przywracania pamięci o tym barokowym poecie, bardziej znanym w Europie niż w Polsce. Każdego roku w maju organizowane są Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza” o bogatym programie: są to nie tylko sesje naukowe służące rozszerzeniu wiedzy o dorobku Sarbiewskiego, lecz także konkursy poetyckie o „Laur Sarbiewskiego” (na utwory po polsku i po łacinie!), wystawy, koncerty, spotkania literackie…a bierze w nich udział także młodzież.

Od 2006 roku aktywnie uczestniczy w badaniach oraz rozległej akcji upowszechniania wiedzy o Sarbiewskim i polskiej kulturze baroku organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Akademia Europaea Sarbieviana (AES). AES było głównym organizatorem tegorocznego, już piętnastego Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Sarbiewskiego, który odbywał się od 10 do 12 maja, po raz pierwszy nie tylko na Mazowszu lecz i w Wilnie, mieście, które w życiu Sarbiewskiego odegrało ważną rolę. Tu w hotelu Domus Maria (dawnym klasztorze) odbyło się spotkanie poetycko-naukowe znawców twórczości Sarbiewskiego z Polski i Litwy, rozpoczęte prezentacją utworów poety w oryginale oraz tłumaczeniu na polski i litewski. Dwa główne wystąpienia merytoryczne dotyczyły „piętnastu lat wskrzeszania pamięci o Sarbiewskim”, a mówiła o tym prezes AES dr Teresa Kaczorowska, oraz recepcji Sarbiewskiego na Litwie – wystąpienie doc. Żivile Nedzinskaite, badaczki i tłumaczki utworów Sarbiewskiego z Wilna.

Następnego dnia uczestnicy Festiwalu, którzy przybyli tuz Mazowsza autokarem – podążali po Wilnie śladami Sarbiewskiego, a także innych poetów i pisarzy. Przewodnikiem był dr Józef Szostakowski – autor książek o literackim Wilnie.
(Barbara Petrozolin-Skowrońska)

Dodaj komentarz