Konkursy Różne

Nagrody Numerus Primus Inter Pares wręczone

Wieloletnią tradycją konkursu Numerus Primus Inter Pares jest podsumowanie jego edycji podczas uroczystości będących finałami inicjatyw Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT kierowanych do młodego pokolenia. Tak było i tym razem. Wręczenie dyplomów laureatom XXXIII Konkursu Numerus Primus… odbyło się 25 września br. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas zakończenia Konkursu Młody Innowator organizowanego dla uczniów szkół podstawowych, liceów i techników.


Celem konkursu Numerus Primus… jest wyłonienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej numeru czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego. Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, członka Federacji SNT NOT.

Jury Konkursu Numerus Primus Inter Pares działające pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Czesława Waszkiewicza wysoko oceniło poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską wszystkich nadesłanych czasopism i po wnikliwej ocenie postanowiło przyznać:

w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę:

tytuł laureata (Numerus Primus Inter Pares) numerowi 2/2019 czasopisma MŁODY TECHNIK, wydawca: Spółka AVT


w grupie czasopism specjalistycznych:

tytuł laureata (Numerus Primus Inter Pares) numerowi 4/2019 czasopisma TECHNIKA ROLNICZA – OGRODNICZA – LEŚNA,
wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu


Jury przyznało także wyróżnienie numerowi 7/2019 miesięcznika naukowo-technicznego ELEKTROINSTALATOR, wydawca Spółka SIGMA – NOT.


[info NOT, na zdjęciu: plakietę Numerus Primus odbiera Mirosław Usidis – redaktor naczelny “Młodego Technika” (od prawej: prof. Czesław Waszkiewicz – przewodniczący Jury, Mirosław Usidis – red. Naczelny MT, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, red. Janusz M. Kowalski – sekretarz Jury TKiHT)].

Dodaj komentarz