Dotacje Rynek wydawniczy

BLISKO! rozstrzygnięte

Kwotę blisko 5,5 mln zł Narodowe Centrum Kultury przekaże 46 bibliotekom publicznym w 14 województwach na działania podejmowane w ramach konkursu BLISKO (2022-2023), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Decyzję o przyznaniu dofinansowań zadaniom najwyżej ocenionym w konkursie, przeprowadzonym i rozstrzygniętym przez Centrum, podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Dotacje uzyskało 46 bibliotek. Odrzucono projekty 84 bibliotek oraz 7 ze względów formalnych Przyznane fundusze w wysokości od 100 000 zł do 140 000 zł wesprą działania realizowane w cyklu dwuletnim, w terminie od 28 marca 2022 r. do 15 listopada 2023 r. Największą dotację (140, 0 tys. zł) przyznano Bibliotece Publicznej z Gniezna na “Rozczytaną Koalicję”, najwięcej punktów otrzymała Krośnieńska Biblioteka Publiczna na “Biblioteka – miejsce spotkań twórczych! (110,4 tys. zł).


Pełen wykaz bibliotek – laureatek Konkursu na stronie NCK.


Zadania dofinansowane z budżetu NPRCz 2.0, Kierunek interwencji 4.1, BLISKO obejmują:

  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek;
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: organizację warsztatów i szkoleń, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację konferencji, spotkań, w tym wymiany doświadczeń liderów lokalnych; wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie (w I roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w II roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do realizacji: 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych przez partnerstwo oraz 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w I roku realizacji zadania).
  • Konkurs BLISKO – Biblioteka | Lokalność |Inicjatywy |Społeczność | Kooperacja | Oddolność – adresowany jest do bibliotek publicznych będących samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz samorządowych instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców.

Kluczowe cele konkursu:

  • wzmocnienie czytelnictwa;
  • włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa;
  • nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku;
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.
  • Aktualnie 49 bibliotek publicznych – beneficjentów BLISKO (2021-2022) do 15 listopada 2022 r. realizuje działania w ramach pierwszego naboru, rozstrzygniętego w sierpniu ubiegłego roku.

(źródło NCK)

Dodaj komentarz