materiały poligraficzne Poligrafia

Stora Enso podsumowuje 1. kwartał 2022

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za pierwsze trzy miesiące br. Grupa osiągnęła w nich – rok do roku – wzrost o 23% przychodów ze sprzedaży (wyniosły one 2,798 mld euro) i o 53% zysku operacyjnego EBIT (ten zamknął się kwotą 503 mln euro). Zysk operacyjny IFRS zwiększył się do kwoty 394 mln euro zaś marża zysku EBIT do 18%. Firma odnotowała też wzrost w zakresie przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, których wartość wyniosła 403 mln euro. Kierownictwo Stora Enso podkreśla, że tak dobre wyniki finansowe udało się osiągnąć pomimo niesprzyjającego, pełnego zawirowań politycznych i gospodarczych otoczenia biznesowego. W efekcie firma podtrzymuje swoje prognozy dotyczące całorocznego zysku operacyjnego EBIT, który ma się zamknąć na poziomie porównywalnym z tym osiągniętym w 2021 r.


Ten rok zaczął się dla nas bardzo dobrze – pisze w komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Annica Bresky, CEO koncernu. – W 1. kwartale br. odnotowaliśmy rekordowy poziom zyskowności i utrzymaliśmy tendencję wzrostową z końca ubiegłego roku, pomimo bardzo zmiennego, pełnego turbulencji otoczenia rynkowego. Nasze przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie blisko 2,8 mld euro, co oznacza wzrost o 29%, z wyłączeniem działu Paper. Obserwujemy bardzo duży popyt na nasze produkty we wszystkich segmentach i regionach świata, w jakich jesteśmy obecni. W tym kontekście pozytywne efekty przynosi nasza strategia, zmierzająca do wzmocnienia pozycji Stora Enso i bazująca na dalszych inwestycjach w zakresie materiałów odnawialnych. To wszystko pozwoliło wygenerować najwyższy dla nas kwartalny zysk operacyjny EBIT od około 20 lat, wyższy o 53% od ubiegłorocznego. Osiągnęliśmy też najwyższą w historii kwartalną marżę zysku EBIT, która wyniosła 18%. Annica Bresky zapowiada też dalszą intensyfikację działalności Stora Enso w kluczowych dla niej segmentach: opakowań odnawialnych, rozwiązań dla budownictwa oraz innowacji w obszarze biosurowców.

Wyzwania polityczne i gospodarcze
W 1. kwartale br. Stora Enso ogłosiła wstrzymanie wszelkich działań produkcyjnych i handlowych na terenie Rosji. W kwietniu poinformowała z kolei o planowanej sprzedaży dwóch tartaków działających w tym kraju i zakończeniu prowadzonej tam działalności leśnej. Sprzedaż na rynku rosyjskim to ok. 3% wszystkich przychodów grupy (według danych za rok 2021).

Bez wątpienia mamy za sobą kwartał pełen wyzwań o charakterze geopolitycznym, na które nakładają się długoterminowe efekty pandemii oraz zawirowania w łańcuchu dostaw. Bardzo szybko, wspierając sankcje związane z agresją na Ukrainę, podjęliśmy też decyzję o wstrzymaniu naszej działalności na rynku rosyjskim. Jednocześnie chcemy zabezpieczyć przyszłość dla ponad 1100 osób jakie zatrudniamy w tym kraju, minimalizując jednocześnie wpływ podjętych decyzji na bieżącą działalność naszych klientów. Dzięki pośredniej i bezpośredniej dostępności zasobów leśnych w Szwecji i Finlandii udało nam się zrekompensować wolumen drewna, jaki siłą rzeczy nie mógł być pozyskany z rynku rosyjskiego – pisze Annica Bresky.

Przekształceń ciąg dalszy
Pierwsze trzy miesiące tego roku przyniosły kolejne decyzje, strategiczne w kontekście rozwoju i przyszłości Stora Enso. Jak podkreśla Annica Bresky, firma będzie koncentrować swoją działalność na czterech kluczowych segmentach o największej perspektywie wzrostów: Nie ma wśród nich papieru, więc zainicjowaliśmy proces sprzedaży czterech z pięciu posiadanych przez nas zakładów go produkujących. W strukturach Stora Enso pozostanie jedynie fabryka w Belgii; tu rozważane jest jej potencjalne przekształcenie. Udział papieru systematycznie spadał w naszej sprzedaży – z 70% w 2006 roku do ok. 15% w 1. kwartale tego roku. Papiernie, jakie mamy zamiar sprzedać, to zakłady o wysokim poziomie konkurencyjności, działające w atrakcyjnych segmentach branży papierniczej, których sytuacja się poprawia. Nie przyjęliśmy żadnego finalnego terminu dla zrealizowania tej transakcji. Jestem przekonana, że uda nam się znaleźć dla nich właścicieli, którzy zapewnią im dalszy rozwój.

Jednocześnie Stora Enso podjęła kolejne działania stymulujące jej wzrosty w segmencie opakowań. Dotyczą one m.in. tektury do opakowań jednostkowych, bazującej na surowcach odnawialnych – kontynuuje Annica Bresky. – W tym celu zainicjowaliśmy studium wykonalności, uwzględniające dostosowanie jednej z nieczynnych obecnie maszyn papierniczych do tego typu asortymentu. W kontekście tego segmentu rynkowego, naszym celem są obszary, na których już dziś zajmujemy czołową w skali globalnej pozycję rynkową.

Maszyna, o której mowa, znajduje się w zakładach w Oulu (Finlandia). Dzięki jej ewentualnej konwersji Stora Enso zwiększy o 750 tys. ton rocznie swój potencjał w obszarze tektury do opakowań jednostkowych.

Dwa inne studia wykonalności firma rozpoczęła w kontekście realizowanego przez nią projektu Lignode. Pierwsze dotyczy zakładów Sunila (Finlandia) i dotyczy rozpoczęcia lokalnych dostaw niekopalnego węgla kamiennego; byłoby to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na rynku europejskim. Z kolei w zakładach Skutskär rozważane jest wdrożenie procesu ekstrakcji wytwarzanej w nich ligniny.

Zmiany w modelu operacyjnym, pełne obłożenie produkcją
1. kwartał br. był okresem testowym dla nowego modelu operacyjnego, jaki wdrożyła Stora Enso. Jak podkreśla Annica Bresky, już w pierwszych trzech miesiącach przyniósł on oczekiwane efekty: Bardziej zdecentralizowana struktura przekłada się na większą elastyczność w kontekście procesów decyzyjnych, co z kolei wpływa na bliższe relacje z klientami. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybciej reagować na wyzwania jakie obserwujemy w skali globalnej. Nasze prognozy zakładają dalszą regionalizację poszczególnych produktów, co – jak wierzymy – będzie sprzyjać kolejnym wzrostom w segmentach rynkowych, w których jesteśmy obecni.

Jak dodaje CEO Stora Enso, firma ma obecnie pełne portfolio zamówień i nie dostrzega oznak osłabienia w żadnym z kluczowych dla niej rynków. „Niezależnie od globalnego trendu w stronę proekologiczności produktów, wiele z naszych rozwiązań to produkty codziennego użytku, co wpływa na stabilność ich sprzedaży niezależnie od recesji, niepewności geopolitycznej czy innego rodzaju globalnych zawirowań – pisze Annica Bresky.
Stora Enso podkreśla, że – bez względu na obecny, wysoki popyt na jej rozwiązania dla wszystkich obsługiwanych segmentów – firma stale podejmuje działania neutralizujące zmienność warunków rynkowych. Tu wymienia m.in. odpowiednią politykę cenową, elastyczność w kontekście zabezpieczenia źródeł surowcowych i zapewnienia ciągłości w obszarze logistyki.

Prognozy na kolejne miesiące 2022 roku
Nie odczuwamy skutków ubocznych obecnej sytuacji globalnej i tym samym podtrzymujemy nasze założenia odnośnie prognozowanego wyniku całorocznego – kontynuuje Annica Bresky. Kierownictwo Stora Enso zakłada, że zysk operacyjny EBIT za rok 2022 będzie zbliżony do ubiegłorocznego (kiedy wyniósł 1,528 mld euro).

Bilans za 1. kwartał br. mamy bardzo solidny, płynność jest na właściwym poziomie, co daje nam dobrą pozycję nawet wobec ewentualnego spowolnienia w skali makroekonomicznej – podkreśla CEO koncernu.


W kontekście prognoz na kolejne miesiące roku kierownictwo Stora Enso wskazuje globalne megatrendy, które wspierają jej działania. Tu firma wymienia m.in. rosnącą ekoświadomość konsumentów, zwiększanie nakładów na walkę ze zmianami klimatycznymi oraz postępującą dygitalizację. Wszystkie te czynniki – zdaniem Stora Enso – są zbieżne z jej strategią biznesową i stymulują krótko- oraz długoterminowy popyt na produkowane przez firmę odnawialne materiały, wytwarzanie zgodnie z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju.

(info Poligraficzna Agencja Informacyjna)

Dodaj komentarz