Rynek wydawniczy

Zbiory Biblioteki Raczyńskich w narodowym zasobie bibliotecznym

Na posiedzeniu Rady ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego w dniu 27 listopada 2023 roku pozytywnie zaopiniowano wniosek Prezydenta Miasta Poznania o włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego (NZB) wybranych zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Do narodowego zasobu bibliotecznego zaliczane są zbiory o szczególnej wartości naukowej, historycznej, kulturalnej, artystycznej; zbiory unikatowe, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa narodowego.

Do zbiorów tych włączona została kolekcja inkunabułów i druków współoprawnych obejmująca 251 druków inkunabułowych i 52 współoprawne z nimi starodruki z XVI i XVII wieku. Najstarszym inkunabułem w kolekcji jest druk pochodzący z oficyny Johannesa Mentelina odbity nie później niż w 1463 r. (sygn. INC.I.15). Znaczącą część kolekcji inkunabułów stanowią druki pochodzące z drukarni Antona Kobergera. Jest ich w sumie 35 z czego aż 5 pochodzi z najwcześniejszego okresu działalności tego typografa i datowane są na I połowę lat 70-tych XV w. Poza nimi nie sposób pominąć „Liber Chronicarum” autorstwa Hartmanna Schedla (sygn. INC.I.13), wydane w 1493 r., które trafiło do zbiorów Biblioteki Raczyńskich w 1938 r. wraz z całą kolekcją zakupioną od spadkobierców poznańskiego bibliofila i kolekcjonera Stanisława Latanowicza. Co najmniej dwa z tych druków uważane są za unikatowe: „Expositio super toto Psalterio” (sygn. INC.II.89) wydrukowany najprawdopodobniej przez Kaspra Straubego pochodzi z około 1475 r.9 (uznawany za jeden z dwóch najstarszych polskich druków obok „Almanachu krakowskiego na rok 1474”), „Sermones” papieża Leona I (sygn. INC.II.79) wydane ok. 1477-1478 nakładem anonimowego typografa działającego prawdopodobnie w Chełmnie. Do najcenniejszych inkunabułów Biblioetki Raczyńskich zaliczyć również należy osiem druków pochodzące od Petera Schöffera.

Mapa z atlasu Orteliusa

Do narodowego zasobu bibliotecznego włączono też wybrane zabytkowe atlasy dawne, w tym pierwszy nowoczesny atlas świata „Theatrum orbis terrarum” opracowany przez antwerpskiego kartografa i geografa Abrahama Orteliusa (1527-1598), wydawany od 1570 r. oraz monumentalny, oryginalnie wydany w jedenastu tomach atlas „Novus Atlas Absolutissimus” Johannesa Janssoniusa (1588-1664), wydany w Amsterdamie w latach 1647-1658, który zawiera 505 ręcznie kolorowanych map.

W planie włączenie do narodowego zasobu bibliotecznego kolekcji Biblioteki Raczyńskich Polonica XVI wieku.

(źródło: Biblioteka Narodowa)

Dodaj komentarz