Poligrafia poligrafia - różne

Firma Canon otrzymała od organizacji CDP najwyższą ocenę za działania związane ze zmianami klimatycznymi


Canon Inc. ogłosił, że został doceniony przez CDP – brytyjską organizację non-profit – za przejrzyste praktyki i przywódczą rolę w zakresie inicjatyw dotyczących zmian klimatycznych, otrzymując najwyższą ocenę A.


CDP ocenia największe firmy i samorządy na całym świecie pod kątem ich wysiłków na rzecz rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska. Oceny te opierają się na odpowiedziach udzielanych przez firmy na pytania o zmiany klimatyczne i zarządzanie zasobami wodnymi. Liczba respondentów w badaniach rośnie z roku na rok – w 2023 r. rekordowa liczba ponad 24 000 organizacji udostępniła informacje za pośrednictwem kwestionariuszy badawczych. Firma Canon już po raz trzeci znalazła się na liście A w kategorii uwzględniającej zmiany klimatyczne. Wcześniej miało to miejsce w latach 2016 i 2020.

Zgodnie ze swoją korporacyjną filozofią kyosei, firma Canon działa na rzecz wspólnego dobra, utrzymując równowagę między inicjatywami poprawiającymi poziom i jakość życia, a inicjatywami  dla środowiska i promuje różnorodne projekty w czterech kluczowych obszarach: „Zmiany klimatyczne”, “Efektywne gospodarowanie zasobami”, “Substancje chemiczne” i “Bioróżnorodność”.

W ramach przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zgodnie z kryteriami SBTi[1], firma Canon dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 42% oraz o 25% bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3[2] (kategoria 1 i 11) do 2030 r. w stosunku do 2022 r. jako roku bazowego.

Firma Canon  w 2008 roku ustaliła  – jako cel środowiskowy – średnią, roczną poprawę wskaźnika emisji CO2 o 3% w cyklu życia na jednostkę produktu, osiągając do tej pory całkowitą poprawę o 44,4%[3] przy średnim rocznym tempie 3,95% (od 2008 do 2023 roku). Ponadto firma będzie dążyć do osiągnięcia całkowitej neutralności emisyjnej do 2050 roku – zerowej emisji CO2 netto w cyklu życia na jednostkę produktu (zakres 1-3) poprzez wykorzystanie energii odnawialnej, wdrażanie energooszczędnych procesów w zakładach produkcyjnych oraz zaawansowane wykorzystywanie własnych zasobów, w tym ponowne użycie produktów i recykling.

Firma Canon będzie nadal pracować nad wprowadzaniem różnorodnych udoskonaleń technologicznych i nad poprawą wydajności zarządzania po to, by wspierać społeczności w dążeniach do redukcji emisji CO2.


[1] SBTi oznacza inicjatywę Science Based Targets, zachęcającą firmy do ustalania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) w oparciu o naukę o klimacie. Jest ona zarzadzana wspólnie przez cztery organizacje: United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) i CDP. Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych firmy Canon zostały zatwierdzone przez SBTi w 2023 roku.
[2] Zakres 1: Emisje bezpośrednie (gaz miejski, LPG, olej lekki, nafta, gazy cieplarniane niezwiązane z energią itp.)
Zakres 2: Emisje pośrednie (ze zużycia energii elektrycznej, pary itp.)
Zakres 3: Emisje z łańcucha dostaw
Kategoria 1: Zakupione towary i usługi; Kategoria 11: Wykorzystanie sprzedanych produktów
[3] Wstępne dane na dzień 31 stycznia 2024 r.

(info ON BOARD THINK KONG / ECCO Network)

Dodaj komentarz