Organizacje branżowe

XIII Walny Zjazd Delegatów PTWK

5 marca 2005 roku w Warszawie odbył się kolejny Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.


Po raz drugi wybraliśmy jako miejsce Zjazdu zabytkową Kamienicę Książąt Mazowieckich na Rynku Starego Miasta, której gospodarzem jest Instytut Historii PAN. Obrady odbywały się w Sali Lelewelowskiej, prace Komisji Zjazdowych, rozmowy kuluarowe, poczęstunki w przerwach obrad (zadbało o nie Biuro PTWK) – miały wygodne i eleganckie miejsce w kilku innych pokojach na tym samym piętrze. Była sobota 5 marca 2005 roku.
Po wstępnych powitaniach rozpoczęły się dwie uroczystości: wręczenia Nagrody Wydawców i Księgarzy Polskich, oraz wręczenia Odznak Honorowych PTWK.

Po krótkiej przerwie – już część robocza. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi poprzedziła dyskusja, podczas której oceniono czteroletnią pracę PTWK, a także (pozytywnie!) przygotowane szczegółowe sprawozdanie, które otrzymali wszyscy Delegaci (stanowiło ono również dodatek do lutowego numeru „Wydawcy”, dzięki czemu o pracach PTWK dowiedziało się całe środowisko wydawnicze).
Stronę finansową Towarzystwa przybliżyła delegatom Krystyna Kubalska-Sulkiewicz, przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej; sprawozdanie Komisji kończył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przegłosowanym jednomyślnie.
Do głosów w dyskusji Zjazdowej – a dotyczyły wielu istotnych problemów -jeszcze postaramy się wrócić, a niektóre (po autoryzacji) chcemy publikować.
Niewątpliwie bardzo istotną częścią dyskusji była wymiana zdań dotycząca proponowanych, istotnych zmian w Statucie PTWK. Propozycje zmian zostały zaaprobowane, a nowy Statut PTWK został przyjęty na Zjeździe.
Zaaprobowano też Tezy Zjazdowe. Ich uzupełnieniem jest przyjęta Uchwała PTWK przygotowana przez Komisję Wniosków i Uchwał. Czytamy w niej:

…XIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek wyraża niepokój z powodu niewystarczającej obecności książki w środkach przekazu. Jednocześnie dostrzega tendencje do pomijania nazwy wydawcy przy prezentowaniu książek. Praktyka ta jest wyrazem lekceważenia dla pracy wydawcy, bądź też braku znajomości warsztatu wydawcy. Podkreślamy że wydawca jest autorem programu wydawniczego swojej oficyny oraz współtwórcą – odpowiadającym za jej standard edytorski i szatę graficzną. Ta wielka, wymagająca wysokich kwalifikacji pracanie jest nawet zauważana. Należałoby wpłynąć na zmianę podejścia do książki wśród recenzentów, koncentrujących się zazwyczaj wyłącznie na ocenie pracy autora.
Uczestnicy Zjazdu proponują ponadto podjęcie działań na rzecz integracji środowiska związanego z książką oraz ustanowienia strategii współpracy ze stowarzyszeniami o zbliżonym profilu. Między innymi należy włączyć PTWK do działań Biblioteki Narodowej pod nazwą Konwent w obszarze bibliotecznym. Uczestnicy proponują też wystąpić o przyjęcie przedstawiciela PTWK do RADY POZARZĄDOWYCH TOWARZYSTW KULTURALNYCH, aby uczestniczyć w opiniowaniu działań istotnych dla książki, m.in. powstającej ustawy o cenie detalicznej książki.
Uczestnicy Zjazdu uważają, że PTWK powinno przeciwstawiać się pojawianiu na rynku publikacji o niskim poziomie merytorycznym i edytorskim. To znacznie obniża prestiż zawodu wydawcy.

PTWK powinno:
– nadal wyróżniać i promować najlepsze osiągnięcia edytorskie;
– poprzez konstruktywną krytykę piętnować przejawy partactwa na rynku wydawniczym;
– działać na rzecz podniesienia poziomu kadr edytorskich przez prowadzenie systemu szkoleń i udzielanie konsultacji wszystkim zainteresowanym.

Uczestnicy Zjazdu wyrażają nadzieję, że działania nowego Zarządu Głównego PTWK oraz wszystkich członków wpłyną na wzrost liczebności Towarzystwa i jego roli w życiu publicznym. Głos naszego Towarzystwa, wypowiadany w trosce o standard polskiej książki i jej miejsce w życiu Polaków powinien być bardziej donośny. Stąd potrzeba większego nacisku na P.R. w działalności PTWK i ściślejszego związku z mediami.

Komisja Wyborcza przedstawiła Delegatom kandydatów do nowych władz Towarzystwa.
W głosowaniu tajnym wybrano Zarząd Główny (7 osób), Główną Komisję Rewizyjną (3 osoby) oraz Sąd Koleżeński (4 osoby). Spośród osób wybranych do Zarządu Głównego w tajnym głosowaniu Delegatów wybrano Prezesa PTWK. Po zakończeniu Zjazdu, tego samego dnia, naczelne władze PTWK się ukonstytuowały. A oto wynik wyborów wraz z decyzjami w sprawie rozdziału funkcji.

Zarząd Główny
Rafał SKĄPSKI – prezes
Aniela TOPULOS – wiceprezes
Olcha WIERZBOWSKA-SIKORSKA – wiceprezes
Andrzej PALACZ – sekretarz generalny
Wojciech ŁYSEK-skarbnik
Piotr DOBROŁĘCKI
Dariusz KALISIEWICZ

Główna Komisja Rewizyjna
Anna FIJEWSKA-MAKOWSKA – przewodnicząca
Elżbieta STAŚKIEWICZ – zastępca przewodniczącej
Jan STRYJSKI

Sąd Koleżeński
Teresa WOŹNIAK – przewodnicząca
Danuta TRZPIL – zastępca przewodniczącej
Urszula KURTIAK
Andrzej KURZ

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego (14.03.2005) powierzono prowadzenie Komisji tematycznych:
– Komisja Szkoleniowa – przewodnicząca Barbara KACZAROWSKIA
– Komisja Grafiki Książkowej – przewodnicząca Katarzyna IWANICKA
– Komisja Historyczna – przewodnicząca Barbara
PETROZOLIN-SKOWROŃSKA
– Komisja Klubowa – przewodnicząca Lidia SADOWSKA

Zakres działań Komisji Socjalnej należeć będzie do kompetencji Biura PTWK.

Dodaj komentarz