Ludzie Polskiej Książki (LPK)

Waldemar Janaszkiewicz

Księgarz, przewodniczący Zarządy Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, b. prezes Zarządu spółki księgarskiej ,,Polska Książka”, obecnie na emeryturze; ur. 2 maja 1947, Błonie, koło Warszawy.
Wykształcenie: absolwent Technikum Księgarskiego w Warszawie (1967), Studium Reklamy i Aktywizacji Sprzedaży (PTE 1973) , studia magisterskie – zaoczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – specjalność księgarstwo ukończył w 1986, praca magisterska „Sieć księgarń Domu Książki w latach 1950-1980” pod kierunkiem prof. dr hab. Radosława Cybulskiego; następnie w 1998 r. ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Podatków (Katedra Finansów) w Szkole Głównej Handlowej, pisząc pracę dyplomową „Podatkowe aspekty funkcjonowania rynku książki”, zawierającą analizę wpływu podatku VAT na funkcjonowanie tego rynku. Praca, kariera zawodowa. W latach 1967- 1990 pracował w „Domu Książki” w Warszawie, na stanowisku instruktora, kierownika działu księgarskiego, a od 1979 jako główny specjalista ds. handlowych (stanowisko to było odpowiednikiem zastępcy dyrektora). W zakresie jego obowiązków była także organizacja wystaw książki oraz wielkich kiermaszy majowych, które stanowiły prawdziwe święto książki. W szczytowym okresie przedsiębiorstwo ,,Dom Książki” posiadało ponad 240 księgarń i własne duże magazyny. W firmie zatrudnionych było ponad tysiąc osób. Przekształcenia własnościowe z lat dziewięćdziesiątych zmieniły jego życie zawodowe. W 1990 roku został wybrany na członka Zarządu, a w dwa lata później został prezesem Zarządu spółki księgarskiej „Polska Książka” sp. z o.o. w Warszawie, które to stanowisko pełni do chwili obecnej. Spółka posiada sieć księgarń na terenie woj. mazowieckiego. Wykładowca na kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu organizacji obrotu księgarskiego i podatków obrotowych występujących na rynku książki.
Twórca i wieloletni przewodniczący “Komisji Rzeczoznawców księgarskich i antykwarycznych”, potwierdzającej w ramach Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, posiadane uprawnienia zawodowe. Rzeczoznawca w zakresie programów i podręczników księgarskich MKiDN i MEN. W latach 1999-2004 był wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Wspierania Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Jako jedyny księgarz w latach 2000-2004 pełnił funkcję członka Rady Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika “Wiadomości Księgarskie”, promującego nowoczesne kierunki przekształceń w branży księgarskiej. Autor opracowań i artykułów z zakresu współczesnego rynku książki.

Praca społeczna. Od początku pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracy społecznej w Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich, a od lat osiemdziesiątych jest członkiem Zarządu Głównego. W latach 1993-2003 był wiceprzewodniczącym, a od 2005 jest przewodniczącym Zarządu Głównego SKP. Ma wielki udział w przekształceniach średniego szkolnictwa zawodowego księgarzy i przywróceniu podstaw prawnych funkcjonowania techników księgarskich. Koordynator i autor podstaw programowych oraz programów nauczania dla zawodu technik księgarstwa. Zabiegał – z powodzeniem – o utrzymanie szkół księgarskich jako osobnego kierunku kształcenia na poziomie średnim i pomaturalnym. Współorganizator konferencji metodycznych nauczycieli i dyrektorów szkół księgarskich. Działania te wynikają z głębokiego przekonania, że zawód księgarza dzięki istnieniu szkół księgarskich nie tylko utrzymuje swoją odrębność, lecz również ma większe szanse odzyskania prestiżu i uznania społecznego.
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „Za zasługi dla Warszawy”, Zasłużony Działacz Kultury, Wzorowy Księgarz I-go stopnia, Złota Odznaka Honorowa SKP. (bps)
(wg “Wydawca” 7/2006 z późniejszymi uzupełnieniami)

Dodaj komentarz