Różne Rynek wydawniczy

Uniwersytet Wrocławski szuka wykonawców podręcznika do nauki j. czeskiego

Uniwersytet Wrocławski ogłosi zamówienie publiczne dot. wykonania podręcznik do nauki języka czeskiego.
Zamówienie polegać będzie na przygotowaniu autorski podręcznika, wraz z jego opracowaniem graficznym, drukiem w nakładzie 210 sztuk wraz z materiałami metodycznymi, redakcją merytoryczną, dwoma recenzjami, redakcją wydawniczą, skł
adem z korektą autorską i dwoma profesjonalnymi korektami.


Podręcznik zostanie przygotowany w ramach projektu pn. „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Podręcznik ma być napisany oraz opracowany z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób słabowidzących.

Planowane postępowanie będzie dopuszczać składani ofert częściowych . Każdy z Wykonawców będzie mógł złożyć ofertę na dowolnie wybraną liczbę części:

Wymagania stawiane podręcznikowi do nauki języka czeskiego jako obcego dla Polaków:
a) podręcznik ma być napisany w języku czeskim;

b) podręcznik ma być skierowany do Polaków chcących podnieść swoje kompetencje językowe w zakresie języka czeskiego;

c) stopień zgodności celów wyznaczonych przez podręcznik oraz zawartych w nim treści nauczania będzie zgodny z Europejskim System Opisu Kształcenia Językowego dla poziomów A2-B1;

d) podręcznik będzie zawierać możliwie wiele różnorodnych form i technik kształcenia, sprzyjających aktywizacji uczniów oraz indywidualizacji nauczania;

e) podręcznik ma pozwolić na rozwijanie autonomii uczących się, mający wymiar ściśle pragmatyczny, przygotowujący uczącego się do wykorzystywania wiedzy i umiejętności językowych nabytych w trakcie kursu poza klasą, w naturalnym kontekście, w sytuacjach nie do końca przewidywalnych;

f) podręcznik powinien zawierać spiralny układ treści, zapewniający swobodę decydowania o kolejności realizowania tematów, bądź też zwiększanie częstotliwości powtórzeń, a tym samym utrwalanie danych zagadnień;

g) podręcznik powinien zapewniać środki do samokontroli i autoewaluacji. Narzędzia do ewaluacji powinny pojawiać się ze stałą częstotliwością, np. po każdym rozdziale;

h) podręcznik powinien stwarzać możliwość samodzielnego przygotowania się do testów biegłości językowej lub egzaminów certyfikatowych, poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń i/lub załączenie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.


Więcej informacji:
Sylwia Oślizło
Biuro Projektów Zagranicznych
Kierownik projektu: „Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy”
Uniwersytet Wrocławski
ul. Kręta 1
50-237 Wrocław
telefon: +48 71-324-60-40

Dodaj komentarz