Konkursy Różne

XXVI edycja Nagrody im. Anny Platto

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłaszają nabór do XXVI edycji Nagrody im. Anny Platto.


Do Nagrody należy zgłaszać osoby wyróżniające się w pracy na rzecz upowszechniania czytelnictwa dzieci i młodzieży bibliotek publicznych województwa lubelskiego.

Wniosek z uzasadnieniem mogą zgłaszać biblioteki powiatowe, ogniwa SBP, organizatorzy bibliotek, instytucje i organizacje współpracujące z bibliotekami oraz sami zainteresowani kandydaci z rekomendacją. Wniosek w formie wydruku oraz w formie elektronicznej powinien zawierać opis realizowanych form pracy w roku kulturalno-oświatowym, zasługi/dokonania kandydata/-ki, materiały prezentujące działalność kandydata/-kę, których dobór należy do decyzji wnioskodawcy, zgodę na upowszechnianie wizerunku oraz oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie do 30 kwietnia 2020 r. Ze względu na pandemię jesteśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w zasadach wyłaniania Laureatki. Komisja Nagrody nie będzie w tym roku hospitować prowadzonych zajęć, obawiamy się, że nie będzie to możliwe z wielu względów. Dlatego też kierujemy gorąca prośbę do przygotowujących zgłoszenia kandydatek aby opisy ich działalności były wyczerpujące, aby przynajmniej jedno, wybrane działanie było opisane szczegółowo i został dołączony scenariusz tego działania wraz z dokumentacją fotograficzną z wcześniejszych zajęć. Komisja wyłoni Laureatkę wyjątkowo w tym roku na podstawie przesłanego wniosku wraz z uzasadnieniem, zrealizowanego planu pracy za rok 2019 i opisu prowadzonych zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci.

Uhonorowanie Laureatki XXVI edycji Nagrody im. Anny Platto odbędzie się 7 sierpnia 2020 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 20-950 Lublin, Narutowicza 4, dzim.lublin@wp.pl.

Informacji udziela Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie tel. 81-528-74-20.

Więcej informacji na stronie  WBP w Lublinie.


Anna Platto (1944-1995) – absolwentka filologii polskiej UMCS, kustosz biblioteczny, bibliotekarz – metodyk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (1967-1983), wykładowca Studium Bibliotekarskiego w Lublinie (1975-1993). W Bibliotece im. H. Łopacińskiego zajmowała się bibliotekami dziecięcymi na terenie województwa lubelskiego. Duże zasługi wniosła w doskonalenie zawodowe bibliotekarzy. Wypracowała model nowoczesnej biblioteki dziecięcej integrujący znajomość książki z formami jej upowszechniania. Dla uczczenia Jej zasług i pamięci została ufundowana Nagroda Jej imienia wręczana zawsze w rocznicę urodzin. Nagroda przyznawana jest pracownikom bibliotek publicznych Lubelszczyzny za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz promocję czytelnictwa wśród młodzieży.

(źródło WBP w Lublinie)

Dodaj komentarz