Różne Rynek wydawniczy

PIK a rządowy projekt opodatkowania reklam

Warszawa, 15. lutego 2021

Oświadczenie Polskiej Izby Książki w związku z rządowym projektem ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Polska Izba Książki oświadcza, że negatywnie ocenia przedłożony projekt Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, które nakłada na przedsiębiorców działających w obszarze mediów obowiązek opłaty składek od przychodów z reklam oraz inne istotne rozwiązania w sferze organizacji ich pracy.

Przedstawione uzasadnienie Projektu nasuwa tak wiele wątpliwości prawnych i faktycznych, że trudno uznać je za wystarczająco racjonalne. Dotyczy to czasu, sposobu czy wreszcie zakresu podmiotów objętych proponowaną regulacją. Uważamy, że dzisiaj każda próba „opodatkowania” mediów musi budzić wątpliwości i uzasadniony sprzeciw.
Należy także podkreślić, że kolejne obciążenie nałożone na polskich przedsiębiorców z branży medialnej jest nie do przyjęcia w obliczu strat, jakie branża ta poniosła z powodu pandemii SARS CoV-2.

Proponowany swoisty „Podatek od reklamy” osłabi znacząco sektory mediów i reklamy, które odgrywają ważną rolę w pobudzaniu wzrostu gospodarczego. Zagrozi wielu miejscom pracy, zwłaszcza młodych ludzi, zatrudnionych w tych sektorach, a w przyszłości może mieć negatywny wpływ na kształtowanie się cen produktów i usług oferowanych konsumentom.

Projekt ustawy w obecnej postaci, wbrew twierdzeniom autorów projektu nie dotknie „gigantów cyfrowych” lecz uderzy w tradycyjne, lokalne media – w tym prasę drukowaną, kina, reklamę zewnętrzną, radio i telewizję. Wpływy z reklam są niejednokrotnie jedynym albo głównym źródłem finansowania działalności tych podmiotów. To zagroziłoby istnieniu wielu medialnych firm, których obecność gwarantuje obywatelom Polski dostęp do zróżnicowanych źródeł informacji i wiedzy. Istnienie niezależnych mediów stanowi podstawę dla demokracji. Należy w tym miejscu podkreślić, że prowadzone obecnie w ramach Unii Europejskiej prace nad tzw. „Podatkiem cyfrowym” zmierzającym do opodatkowania wielkich koncernów, mają głęboki sens i powinny być z uwagą śledzone i wspierane przez polskiego prawodawcę.

Polska Izba Książki wielokrotnie zabierała głos w sprawach projektów regulacji prawnych istotnych dla naszego środowiska. Sama niejednokrotnie była inicjatorem ważnych projektów legislacyjnych, a wypracowane wspólnie rozwiązania miały zasięg ogólnospołeczny i środowiskowy. Proponowany projekt Ustawy niesie z sobą zagrożenie dla właściwego funkcjonowania polskiego rynku mediów. Wnioskujemy zatem o zaniechanie dalszych prac nad projektowaną Ustawą.

Rada Polskiej Izby Książki

Dodaj komentarz