Czasopisma Rynek wydawniczy

“Ruch wydawniczy w liczbach. Periodyki”

Ukazał się wydawany przez Bibliotekę Narodową „Ruch Wydawniczy w Liczbach. Periodyki” – publikacja, w której przedstawiane są dane statystyczne dotyczące tytułów periodyków opublikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w jednym roku kalendarzowym. W aktualnym wydaniu raportu znalazły się wszystkie gazety i czasopisma, których wydania z 2019 roku Biblioteka Narodowa otrzymała w formie papierowej nie później niż do końca maja 2020 roku. Jak co roku, wyjątek został zrobiony dla pism pojawiających się najrzadziej (głównie roczników i periodyków o nieregularnym cyklu wydawniczym). W ich przypadku uwzględniono także wydania z roku 2018, otrzymane po terminie zamknięcia poprzedniej bazy.

A oto podstawowe wnioski:

1. Do końca maja 2020 roku Biblioteka Narodowa otrzymała datowane na rok 2019 numery 6788 periodyków. Jest to znacząco mniej niż w roku poprzednim, kiedy to w analogicznym okresie naliczono 7251 tytułów.
Spadek wynosi 463 tytuły, co stanowi 6% wszystkich odnotowanych pozycji. Podobnie niską liczbę tytułów periodyków ostatni raz zaobserwowano w roku 2014.

2. W roku 2019 odnotowano pewne zmiany w udziale procentowym pism różnej częstotliwości w całym zbiorze periodyków. Nieco mniej miejsca niż w 2018 roku zajmują pisma o najmniejszej częstotliwości. W sumie udział periodyków pojawiających się raz na kwartał lub rzadziej albo też pojawiających się nieregularnie zmalał o około 3%.

3. W roku 2019 zaszły niewielkie przesunięcia w profilu tematycznym publikowanych w Polsce periodyków. Nieco większy niż przed rokiem okazał się udział w całym zbiorze pism z dziedziny nauk medycznych, religii i teologii oraz inżynierii, techniki, przemysłu, handlu i rzemiosła, a nieco mniej naliczyliśmy periodyków należących do działu ogólnego (mieszczącego w sobie pisma z zakresu wiedzy o książce, bibliotekoznawstwa, informatyki, a także takie, które łączą w sobie wiedzę z różnych dziedzin nauki).

4. Porównanie w ramach formalno-funkcjonalnych wskazuje, że w roku 2019 największy procentowy spadek liczebności wystąpił w przypadku czasopism naukowych (o 19%; 419 tytułów) i popularnonaukowych (o 17%; 36 tytułów). Dość wyraźny spadek, zarówno liczony procentowo, jak i w liczbie bezwzględnej, uwidacznia się także w przypadku pism lokalnych (spadek o 7% i o 70 tytułów).

Dodaj komentarz