Praca Rynek wydawniczy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zatrudni redaktora online

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zatrudni redaktora online.


Firma: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Region: Warszawa
Stanowisko: Redaktor online
Nr ref. FRSE/22/2021; tryb hybrydowy/zdalny

Obowiązki:
– bieżąca aktualizacja stron internetowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym zarządzanie stroną główną portalu frse.org.pl;
– redagowanie i opracowywanie informacji we współpracy z innymi biurami Fundacji;
– zarządzanie repozytorium wpisów, zdjęć i plików;
– obróbka cyfrowa materiałów video oraz podcastów;
– bieżąca analiza danych dotyczących ruchu na stronie (Google Analytics);
– współpraca z programistami nad rozwojem witryny i uruchamianiem nowych funkcjonalności;
– przygotowywanie raportów i rekomendacji dotyczących nowych kierunków działań.

Wymagania:
– doświadczenie w zarządzaniu stronami internetowymi w dużych organizacjach;
– doskonała znajomość zasad pisowni w języku polskim;
– doskonała znajomość prawa autorskiego;
– gotowość do błyskawicznego poznania zadań i struktury Fundacji;
– sprawność w działaniu – również w sytuacjach stresowych;
– wysokie umiejętności komunikacyjne;
– sumienność i umiejętność organizacji pracy własnej;
– umiejętność ustalania priorytetów;
– umiejętność kreatywnego myślenia i nastawienie na rozwiązywanie problemów;
– doskonała znajomość oprogramowania MS Word oraz programów do obróbki filmów i dźwięku;
– znajomość oprogramowania Adobe Cloud (w szczególności Photoshop).

Dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska Laravel, oprogramowania FotoStation oraz środowiska Monday.

Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie (umowa o pracę)
– stabilną pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne;
– dużą samodzielność w realizacji zadań;
– możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku oraz szkolenia zewnętrzne;
– pakiet medyczny i pakiet sportowy.


FRSE istnieje od ponad 25 lat jako fundacja Skarbu Państwa. Działające w jej strukturach Wydawnictwo FRSE zajmuje się wydawaniem dwóch kwartalników („Języki Obce w Szkole” oraz „Europa dla Aktywnych”), kilkunastu publikacji naukowo-badawczych i książek rocznie. Opracowuje również raporty specjalne i publikacje pokonkursowe, a także zarządza stroną internetową Fundacji i prowadzonych przez nią programów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 21 czerwca 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

– CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
– Autorskiej analizy strony internetowej www.frse.org.pl (do 3000 znaków)
– Informacji o minimalnym wynagrodzeniu netto, jakiego Kandydat/ka oczekuje na tym stanowisku

W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

W związku z procesem rekrutacji realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako pracodawcę oraz w związku z koniecznością przetwarzania w tym celu danych osobowych kandydatów, informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie dokumentacji rekrutacyjnej (list motywacyjny, życiorys zawodowy) do Administratora traktowane będzie jako udzielenie zgody. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
3. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji na którą Państwo aplikowali, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 4 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.
5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
7. Dane mogą być udostępniane:
podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.
8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art. 5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
– żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
– złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO,
– przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
– złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl
11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

…………………………………………………………
(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 4 miesięcy na warunkach określonych powyżej.

…………………………………………………………
(data i podpis)

Dodaj komentarz