Rynek wydawniczy

UWAGI Polskiej Izby Książki do projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08.06.2021 r. …

UWAGI Polskiej Izby Książki do projektów rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08.06.2021 r. zmieniających rozporządzenia:
1) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
2) w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Odnosząc się do projektowanych przez MEiN zmian w wykazach lektur, wydawcy edukacyjni wraz z wydawcami literatury dziecięcej i młodzieżowej proponują przywrócenie kilku lektur uzupełniających oraz zwiększenie zakresu zmian w wykazie lektur obowiązkowych i uzupełniających… – pełny materiał w załączniku!

(info PIK)

Dodaj komentarz