poligrafia - różne

Heidelberg rozpoczyna nowy rok finansowy z dużą liczbą zamówień i wyższą rentownością operacyjną

  • Ożywienie na rynku i sukcesy strategii transformacji
  • Znaczny skok w obszarach wzrostu – udane targi w Chinach i silna ekspansja w sektorze e-mobilności
  • Sprzedaż w pierwszym kwartale wzrosła o około jedną trzecią, a zamówienia napływające o prawie 90 procent
  • Znacząca poprawa rentowności operacyjnej – EBITDA 15 mln EUR
  • Perspektywy na rok finansowy 2021/22: wzrost sprzedaży do co najmniej
  • 2 miliardów EUR, poprawa marży EBITDA o 6 do 7 procent i nieznacznie
  • dodatni wynik netto po opodatkowaniu
  • Zrównoważony wysoki potencjał wyników i wolnych przepływów pieniężnych dzięki obniżeniu progu rentowności do około 1,9 mld EUR w roku finansowym 2022/23

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) pozytywnie rozpoczął rok finansowy 2021/22 (od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022). Dzięki szerokiemu ożywieniu rynku w praktycznie wszystkich regionach oraz rosnącym sukcesom strategii transformacji Grupy, firmie udało się zapewnić obiecaną poprawę sprzedaży i rentowności operacyjnej w pierwszym kwartale. Sprzedaż za pierwszy kwartał wzrosła o około jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, z 330 mln do 441 mln EUR. Wskaźnik EBITDA, na który w analogicznym kwartale poprzedniego roku wpłynęły wysokie dochody w wysokości 73 mln EUR z reorganizacji świadczeń emerytalnych i powszechnego wykorzystania skróconego czasu pracy, uległ znacznej poprawie do poziomu operacyjnego 15 mln EUR.

W związku z tym, pomimo wyraźnie zmniejszonej sprzedaży, wartość za ten okres przekroczyła nawet poziom sprzed kryzysu odnotowany w roku obrotowym 2019/20 (11 mln EUR).

Jak pokazał zachęcający pierwszy kwartał roku finansowego 2021/22, Heidelberg naprawdę dostarcza! Zachęceni globalnym ożywieniem gospodarczym i wyraźną poprawą rentowności operacyjnej, jesteśmy również bardzo optymistycznie nastawieni co do realizacji celów ogłoszonych na cały rok, mówi Prezes Zarządu Heidelberga Rainer Hundsdörfer.

Kontynuacja pozytywnego trendu w obszarach wzrostu – znaczny skok popytu w Chinach i dalsza dynamiczna ekspansja w sektorze e-mobility

Przekonujący cały rok finansowy 2020/21 napędza szerokie ożywienie na rynku, które wraz z zamówieniami z udanych targów w Chinach doprowadziło do napływu zamówień o wartości 652 mln EUR – to wzrost o około 89 procent w porównaniu z odpowiednim kwartałem poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost popytu – zwłaszcza na innowacyjne nowe produkty, takie jak uniwersalna maszyna drukująca Speedmaster CX 104 – Heidelberg jest przekonany, że warto korzystać z wiodącej pozycji firmy w Chinach, największym na świecie rynku rozwijającym się.

Opierając się na solidnym rozwoju gospodarczym, Heidelberg spodziewa się kontynuacji zyskownego trendu wzrostowego również w kolejnych latach. Jest to spowodowane wdrożeniem przez firmę działań korygujących, skupieniem się na rentownej działalności podstawowej oraz rozszerzeniem obszarów wzrostu. Przewiduje się oszczędności w wysokości około 140 mln EUR w całym roku finansowym 2021/22. Oczekuje się, że całkowite oszczędności przekraczające 170 mln EUR będą widoczne w roku finansowym 2022/23, wraz z trwałym obniżeniem progu rentowności operacyjnej Grupy, mierzonej wynikiem operacyjnym EBIT, do około 1,9 mld EUR. Potencjał trwałego wzrostu i wzrostu wartości opiera się przede wszystkim na możliwościach w druku opakowań, cyfrowych modelach biznesowych, działalności w Chinach i zastosowaniach nowych technologii. Na przykład możliwości produkcyjne Heidelberg Wallbox w sektorze e-mobilności zostaną w tym roku ponownie podwojone, aby sprostać dynamicznemu wzrostowi popytu. Rozpoczęto już działania w tym zakresie uruchamiając trzecią linię produkcyjną. Planowana ekspansja międzynarodowa oznacza również, że ten pozytywny rozwój prawdopodobnie będzie kontynuowany. Biznes e-mobilności firmy już przynosi zyski.

Ogromne wysiłki, które podjęliśmy, aby przekształcić firmę, teraz przynoszą owoce. Dzięki oczekiwanej poprawie naszego wyniku operacyjnego, znacznemu potencjałowi wolnych przepływów pieniężnych oraz historycznie niskiemu poziomowi zadłużenia, również pod względem finansowym jesteśmy bardzo pewni, że możemy wykorzystać nasze ogromne szanse na przyszłość. Minęło wiele lat, odkąd Heidelberg był ostatni raz w takiej sytuacji – dodaje dyrektor finansowy Marcus A. Wassenberg.

Znacząca poprawa wyników operacyjnych w pierwszym kwartale

Dzięki szerokiemu ożywieniu rynku w praktycznie wszystkich sektorach, Heidelberg odnotował sprzedaż w wysokości około 441 mln EUR w pierwszym kwartale roku finansowego 2021/22, co było znacznie lepszym wynikiem niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (330 mln EUR). Większe zaufanie i odpowiednio większa gotowość do inwestowania sprawiły, że zamówienia wzrosły o blisko 90 procent (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego), z 346 mln EUR do 652 mln EUR. Zwiększyło to portfel zamówień do 840 mln EUR, co stanowi dobrą podstawę do osiągnięcia celów na cały rok.

Wartość EBITDA wyniosła 15 mln EUR (w analogicznym kwartale poprzedniego roku: 40 mln EUR), a marża EBITDA wyniosła 3,5 procent. Nastąpiła znaczna poprawa jakości wyników w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W pierwszym kwartale tego roku bardzo pozytywny wpływ miały dochody w wysokości około 73 mln EUR z restrukturyzacji pracowniczych programów emerytalnych i szerokiego wykorzystania skróconego czasu pracy. W tym roku zwiększona sprzedaż i oszczędności z transformacji firmy były wyraźnie korzystne. Na przykład firma poprawiła nawet EBITDA zanotowaną w analogicznym kwartale roku obrotowego 2019/20, tj. przed pandemią koronawirusa (11 mln EUR, w tym skutki restrukturyzacji), pomimo niższej sprzedaży niż w tamtym roku. EBIT wyniósł -4 mln EUR (w odpowiednim kwartale poprzedniego roku: 20 mln EUR). Znacznie niższe zadłużenie miało znaczący pozytywny wpływ na wynik finansowy (-8 mln EUR w porównaniu z -13 mln EUR w roku poprzednim). Doprowadziło to do ogólnego wyniku netto po opodatkowaniu w wysokości -14 mln EUR (w odpowiednim kwartale poprzedniego roku: 5 mln EUR).

Trwa pozytywny rozwój wolnych przepływów pieniężnych

W analizowanym okresie wyraźna poprawa kapitału obrotowego netto i napływ środków rzędu kilkudziesięciu milionów EUR ze sprzedaży działki w Wiesloch doprowadziły do znacznej poprawy wolnych przepływów pieniężnych z -63 EUR mln do 29 mln EUR. Na koniec czerwca 2021 r. firmie udało się zredukować zadłużenie finansowe netto do historycznie niskiego poziomu 41 mln EUR (rok ubiegły: 122 mln EUR). Dźwignia (wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA) wyniosł 1,7. Wskaźnik kapitału własnego Grupy spadł do ok. 4 proc., w szczególności za sprawą obniżenia aktuarialnej stopy procentowej wyceny zobowiązań emerytalnych w Niemczech oraz ujemnego wyniku netto po opodatkowaniu. Jednak wskaźnik kapitału własnego spółki macierzystej, Heidelberger Druckmaschinen AG, pozostaje na solidnym poziomie około 28 procent.

Rosnący optymizm co do pozytywnego rozwoju na cały rok

W związku z wyraźnie pozytywnym rozwojem zamówień i zachęcającymi trendami wyniku operacyjnyego w pierwszym kwartale – pomimo utrzymującej się niepewności związanej z pandemią COVID-19 – Heidelberg podtrzymuje swoje cele na rok finansowy 2021/22. Firma przewiduje wzrost sprzedaży do co najmniej 2 miliardów EUR (rok ubiegły: 1 913 milionów EUR). W oparciu o bieżące projekty koncentrujące się na rentownej działalności podstawowej, Heidelberg spodziewa się również dalszych zysków z zarządzania aktywami w roku finansowym 2021/22. Ponieważ nie można jeszcze z wystarczającą pewnością ocenić poziomu i harmonogramu zysków ze zbycia z planowanych transakcji, nadal oczekuje się marży EBITDA na poziomie od 6 do 7 procent, która jest wyższa niż w roku poprzednim (rok poprzedni: około 5 procent, w tym skutki restrukturyzacji). Aby lepiej odzwierciedlić koncentrację na wymaganiach klientów, rentowności i potencjale zgodnie z nowym modelem operacyjnym, który został wprowadzony w ramach reorganizacji firmy, Heidelberg od 1 kwietnia 2021 r. stosuje nową strukturę segmentów do celów sprawozdawczości. Nowe segmenty Print Solutions (Druku) i Packaging Solutions (Opakowań) będą generować umiarkowany wzrost marży dzięki zachęcającej dynamice rynku i wprowadzonym inicjatywom rynkowym. Nowy segment Technology Solutions (Technologie) nadal będzie miał nieznacznie ujemny wkład w wynik ze względu na inwestycje w rozwój obszarów biznesowych w tym segmencie.

Po znacznych stratach w poprzednich latach, Heidelberg spodziewa się nieznacznie dodatniego wyniku netto po opodatkowaniu w roku finansowym 2021/22 – pomimo faktu, że sprzedaż nadal ma być znacznie poniżej poziomów sprzed kryzysu. Dźwignia ma pozostać na niskim poziomie roku finansowego 2020/21.

Jeśli chodzi o próg rentowności operacyjnej mierzonej wynikiem operacyjnym EBIT, który przed pandemią wynosił od 2,1 do 2,2 mld EUR, oczekuje się jego trwałego zmniejszenia do około 1,9 mld EUR do roku finansowego 2022/23.

Raport za pierwszy kwartał roku finansowego 2021/22 oraz dalsze informacje o Spółce dostępne są w Dziale Relacji Inwestorskich i Prasowych Heidelberger Druckmaschinen AG pod adresem www.heidelberg.com.

(info Heidelberg Polska)

Dodaj komentarz