Analizy/podsumowania

Ponad połowa Polaków nie przeczytała żadnej książki w ciągu ostatnich 12 m-cy

Według danych Krajowego Instytutu Mediów (KIM), pochodzących z Badania Założycielskiego, w ciągu ostatnich 12 miesięcy żadnej książki (zarówno drukowanej jak i w wersji elektronicznej), nie przeczytało 56% Polaków. Co najmniej jedną książkę przeczytało 44% badanych, w tym: 1-2 książki przeczytało 16,4% Polaków, od 3 do 4 książek – 10%, a pięć i więcej książek – 17,5% badanych. Badanie przeprowadzono wśród osób od 16 roku życia (16+).


Najwięcej czytających osób jest w przedziale wiekowym 16-24 lata – czytelnictwo w tej grupie kształtuje się na poziomie 63,9%, a potem wskaźnik ten obniża się wraz z wiekiem.
Najmniej czytających jest w grupie wiekowej 65 lat i więcej – 64,3%. W przedziałach wiekowych 45-64 lata i 55-64 lata odsetek ten jest również wysoki i wynosi odpowiednio 61,7% i 60,5%.
Niższy poziom czytelnictwa odnotowano wśród mężczyzn. Nie czyta książek aż 64% z nich. Wśród badanych kobiet to 48,8%.

Do nieprzeczytania żadnej książki przyznało się 65,3% badanych mieszkańców wsi. Znacząco lepsza pod tym względem jest sytuacja w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców – tu nie czyta 38,5% badanych.
Nie czyta książek 72,3% badanych z wykształceniem zawodowym i 67,0% z podstawowym.
Wśród ogółu badanych, którzy przeczytali w ciągu ostatnich 12 m-cy choć jedną książkę, najwięcej jest osób z wykształceniem wyższym – 69,4%.

Przewaga osób nieczytających nad czytającymi może mieć różne przyczyny – nie wszystko można tłumaczyć sytuacją materialną i dostępnością, choć niższe czytelnictwo na wsi może wynikać z mniejszej dostępności. Znaczenie ma na pewno motywacja, idąca z różnych kierunków, także z obowiązku czytania lektur szkolnych. Najwięcej czytających obserwujemy bowiem w grupie osób 16-24 lata. Szkoda tylko, że nawyk czytania słabnie wraz z wiekiem. I tutaj można dywagować, czy wynika to z niewystarczających zachęt, czy braku nawyku kształtowanego w domu, przez obserwację rodziców czy też lektury szkolne nie są zachęcające, wciągające. Drugą grupą socjodemograficzną o najwyższym wskaźniku czytelnictwa są osoby z wykształceniem wyższym, u których nawyk czytania i kompetencje do wyszukiwania ciekawych lektur mogą być wyższe i bardziej utrwalone – komentuje Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz.


Krajowy Instytut Mediów został powołany w grudniu 2020 r. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Formalnie zaczął działać w marcu 2021 r. KIM powstał w odpowiedzi na potrzeby szeroko rozumianego rynku mediów w Polsce. Instytut w sposób ciągły prowadzi pomiary korzystania z radia, telewizji i internetu dostosowane do współczesnego modelu konsumpcji mediów. KIM bada  zarówno odbiór tradycyjny, jak również poprzez VOD, podcasty, aplikacje i serwisy.

Flagowym projektem KIM jest Badanie Założycielskie, największe i najbardziej kompleksowe badanie konsumpcji mediów w Polsce. Jest to jednoźródłowe, ciągłe badanie, które w sposób maksymalnie transparentny, adekwatny do wymogów współczesnego rynku opisuje korzystanie z mediów. Instytut mierzy i bada zachowania konsumenta w odniesieniu do różnych mediów jednocześnie – radia, telewizji oraz internetu na największą jak dotąd skalę w Polsce.
Raport z badania
(info Practum Consulting)

Dodaj komentarz