Organizacje branżowe Rynek wydawniczy

XX Walny Zjazd Delegatów PTWK za nami

W sobotę 26 sierpnia 2023 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbył się XX Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Wybrano nowe władze, określono wytyczne do działania Towarzystwa na najbliższe cztery lata.

W Zjeździe uczestniczyli i zabierali głos zaproszeni goście m.in.: Marek Wawrzkiewicz – prezes Związku Literatów Polskich i Grażyna Szarszewska-Kühl – dyrektor generalna Polskiej Izby Książki

Przed rozpoczęciem obrad PTWK uhonorowano osoby szczególnie zasłużone dla polskiej książki, kultury i Towarzystwa, wręczając im Honorową Odznakę PTWK, Medal Pamiątkowy PTWK oraz Dyplom Stulecia PTWK. Otrzymali je: Honorową Odznakę PTWK – Agnieszka Dziewulska, Jakub Jedliński, Anna Kołat, Dorota Konowrocka-Sawa i Rafał Lisowski, Magdalena Zawisławska (odbierze w terminie późniejszym); Medal Pamiątkowy PTWK – Adam Cedro i Stanisław Rosiek; Dyplom Stulecia PTWK – Maria Aleksandrow, Danuta Burlińska, Andrzej Chrzanowski (odbierze w terminie późniejszym), Violetta Ciechomska-Sikorska, Tadeusz Deptuła (odbierze w terminie późniejszym), Anna Fijewska-Makowska, Piotr Garbarczyk, Marta Górna-Wiszniewska, Mirosław Grabowski Katarzyna Heidrich-Żurkowska, Andrzej Karpowicz (odbierze w terminie późniejszym), Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (odbierze w terminie późniejszym), Wojciech Łysek, Barbara Nowak (odbierze w terminie późniejszym),, Tadeusz Skoczek, Grzegorz Sowula, Elżbieta Staśkiewicz, Elżbieta Stefańczyk (odbierze w terminie późniejszym), Grażyna Szarszewska-Kühl, Magdalena Ślusarska, Wiesław Uchski (odbierze w terminie późniejszym), Teresa Woźniak, Aldona Zawadzka (odbierze w terminie późniejszym), Krzysztof Zglecki), BIBLIOTEKA NAUKOWA MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI – Dyplom odebrał Piotr Maroński, STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH (odbierze w terminie późniejszym), STOWARZYSZENIE TŁUMACZY LITERATURY – Dyplom wcześniej odebrał Jakub Jedliński, ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH – Dyplom odebrał prezes Marek Wawrzkiewicz. Ponadto XX Walny Zjazd Delegatów PTWK nadał godność CZŁONKA HONOROWEGO PTWK Andrzejowi Karpowiczowi, Tadeuszowi Skoczkowi, Anieli Topulos i Olsze Wierzbowskiej-Sikorskiej. 

Obrady Walnego Zjazdu otworzyło wystąpienie ustępującego prezesa PTWK Rafała Skąpskiego.

Za nami aż sześć lat działalności. Dwa lata dodatkowe zostały wymuszone pandemią i przepisami covidowymi. Jak wiemy Covid zmienił zasadniczo tok naszego życia, zawodowego, rodzinnego, społecznego. Wprowadzone liczne zakazy odbiły się także na naszym środowisku. Nie odbyło się wiele imprez targowych, kiermaszów i tego typu zaplanowanych, cyklicznych imprez które gromadziły zawsze tłumy zainteresowanych książką. Powoli wracaliśmy do normalności. Rynek książki funkcjonuje już dawnym rytmem, ale skutki pandemii odcisnęły jednak swe piętno. Nas oczywiście najbardziej interesuje problematyka środowiska wydawców, ale przecież całość rynku działa w systemie naczyń połączonych. Trudno więc o pozostałych segmentach nie wspomnieć…

W trakcie obrad Zjazdu delegaci dyskutowali o sytuacji na polskim rynku wydawniczym, oceniali rolę i przyszłość zawodu redaktora książek, uchwalili zmiany w statucie i wybrali nowe władze Towarzystwa. Dyskuskutanci potwierdzili i wsparli idee i propozycje zawarte w Tezach programowych opracowanych przez ustępujący Zarząd Główny. W szczególności dotyczyło to uznania za konieczne kontynuowanie działalności Studium PTWK, zgłoszona została oferta współpracy z Instytutem Badań Literackich, co mogłoby rozszerzyć ofertę tematyki szkoleń. Wnioskowano o powrót do szerszej formuły Nagrody Ikara oraz powołania nowych Nagród: im. Romana Tomaszewskiego i im. Roberta Gamble.


W wyniku tajnego głosowania delegaci wybrali:

Zarząd Główny w składzie: Agnieszka Dziewulska, Magdalena Frankowska, Jacek Oryl, Rafał Skąpski, Antoni Szperlich, Andrzej Tomaszewski, Renata Włostowska;
Główną Komisję Rewizyjną w składzie: Anna Fijewska-Makowska, Wojciech Łysek, Jan Stryjski;
Sąd Koleżeński w składzie: Urszula Ciach, Ewa Gruda, Andrzej Palacz, Mirela Tomczyk.

Wybrany prze XX Walny Zjazd Zarząd PTWK (od lewej): Renata Włostowska, Agnieszka Dziewulska, Andrzej Tomaszewski, Rafał Skąpski, Jacek Oryl, Magdalena Frankowska, Antoni Szperlich

W odrębnym tajnym głosowaniu Rafał Skąpski został ponownie wybrany na prezesa PTWK.
Jest to wyraz uznania dla pracy Zarządu i przyznania votum zaufania na kolejną kadencję.


XX Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek podjął Uchwałę:

Wypełniając zadania statutowe, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek kontynuować będzie dotychczasowe kierunki działalności – których nadrzędnym celem jest: troska o poziom i rozwój edytorstwa oraz sztuki książki, integracja środowisk zaangażowanych w tworzenie, publikowanie i upowszechnianie książki (w różnych jej formach) oraz w rozwój czytelnictwa, krzewienie kultury słowa. Zadaniem PTWK jest także dbałość o rangę i etos zawodu wydawcy.
PTWK w dalszym ciągu będzie prowadzić i rozwijać działalność szkoleniową. Działalność ta w istotny sposób podnosi kwalifikacje zawodowe pracowników wydawniczych różnych specjalności. Zapewnia też materialną bazę istnienia naszego Towarzystwa. Poza dotychczasowymi formami szkolenia należy rozważyć organizowanie szkoleń w innych miastach. W warunkach działania w ramach Unii Europejskiej coraz ważniejsza staje się współpraca międzynarodowa, ze szczególnym uwzględnieniem roli stowarzyszeń i organizacji polonijnych, oraz dbałość o promocję książki polskiej za granicą. Istotne jest zwłaszcza promowanie książek wyróżnionych w konkursach PTWK, szczególnie w Konkursie PTWK Najpiękniejsze Polskie Książki. Nadal należy pozyskiwać docelowe fundusze, dotacje i zlecenia. Należy kontynuować starania o pozyskiwanie nowych, młodych członków, m.in. spośród absolwentów naszych kursów i nowo powstałych ambitnych wydawnictw. Należy promować wartościową działalność młodych twórców i wydawców – m.in. poprzez ich prezentowanie na targach i innych imprezach związanych z książką. Polskie Towarzystwo Wydawców Książek winno aktywnie uczestniczyć w pracach nad aspektami prawnymi działalności wydawniczej, w tym: nad ustawą o książce, uregulowaniami dotyczącymi funduszu martwej ręki, egzemplarzy obowiązkowych, a także kwestiami związanymi z ochroną praw edytora.

Z okazji XX Walnego Zjazdu Delegatów PTWK ukazał się specjalny numer magazynu WYDAWCA, który jest jednocześnie Sprawozdaniem z działalności PTWK za ostatnie sześć lat.
(info MK PTWK)

Dodaj komentarz