Poligrafia Szkolenia

Nauczyciele szkół poligraficznych odpowiadają na ankietę

Analiza ankiety Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych dla branży poligraficzno-reklamowej.

W celu zbadania sytuacji kadr zaangażowanych w edukację zawodową w obrębie branży poligraficznej*, Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych podjęła inicjatywę rozesłania ankiety do nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych tej branży. Rozesłano ankietę do 215 szkół średnich w całej Polsce. W ankiecie wypowiedziało się 82 nauczycieli. Poniżej przedstawiamy analizę tych wypowiedzi oraz proponujemy nawiązanie stałej komunikacji, szczegóły na końcu analizy. Liczba odesłanych ankiet upoważnia do ostrożnych, ale bardzo uprawdopodobnionych wniosków. Zwraca uwagę podwojenie w okresie niecałych 5 lat liczby szkół, w których prowadzone są klasy na podstawie wymienionego na początku niniejszego opracowania rozporządzenia.

Kim jest nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży PGF?

40% to graficy kreatywni – projektanci publikacji, 28% to poligrafowie i specjaliści składu publikacji, 14% to informatycy – również specjaliści oprogramowania (w tym 3D). Około 1% stanowią nauczyciele wykształceni w kierunku reklamy i marketingu, natomiast kilka wypowiedzi ujawniło specjalność z poza branży. Pozostałe 17% to nauczyciele zawodu – tak określili swoją specjalność ankietowani.

Jak dużym stażem wykazują się nauczyciele w branży PGF?

Prawie czterdzieści procent to nauczyciele ze stażem do 5 lat, a ponad sześćdziesiąt procent ze stażem do 10 lat. Można założyć, że brak odpowiedzi pochodzi od nauczycieli raczej z niewielkim stażem, co wzmacnia jeszcze obraz nauczycieli chcących podnosić swoją wiedzę o poligrafii. Taki sam wniosek można wysnuć po analizie dwóch poniższych wykresów.

Czy nauczyciele zawodu w naszej branży posiadają doświadczenie pracy w branży?

Czy nauczyciele zawodu odczuwają potrzebę doskonalenia zawodowego?

Te wyniki upoważniają do kontynuowania zainteresowania rozwojem kadry edukacyjnej w branży poligraficznej.

Skąd nauczyciele zawodu naszej branży czerpią informacje potrzebne do dalszej pracy dydaktycznej?

Z zaprezentowanego wykresu odczytujemy, że największą popularnością cieszą się: literatura fachowa, źródła internetowe oraz notatki i własne doświadczenia. Kolejne źródła to: czasopisma, pomoc pracowników branży i pomoc innych nauczycieli, a dalej pomoc pracowników naukowych. To ujęcie, wraz z niewielkim odsetkiem popularności kursów i szkoleń różnego typu, przedstawia dość klarowny obraz kondycji szkoleń branży PGF.

Ankietowani podają następujące źródła internetowe:

ponadto cenne materiały do nauki angielskiego języka zawodowego: https://zpe.gov.pl/b/printing/P5CzlaIeP

Wydaje się, że źródeł internetowych jest dosyć sporo, ale wymagają one dokładniejszej weryfikacji pod względem merytorycznym.

Skąd nauczyciele naszej branży czerpią materiały do lekcji?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że o ile ankietowani nie często wybierali różnego rodzaju szkolenia jako źródło wiedzy, to są one dla nich dość istotnym (ponad 50%) źródłem materiałów do wykorzystania w pracy dydaktycznej, co może być istotną podpowiedzią dla organizatorów takich szkoleń. Natomiast fakt, że tak często nauczyciele bazują na własnych materiałach i ćwiczeniach, podsuwa pytanie, czy byliby skłonni dzielić się swoimi materiałami z innymi?

Odpowiadając na pytania o planowane formy pomocy dla strefy EDU w naszej branży, ankietowani odpowiedzieli, że
najbardziej dogodną formą takich działań będą dla nich:

 • Szkolenia i kursy organizowane w formie zdalnej (65%)
 • Materiały i informacje przekazywane w formie bezpośredniej (57%)
 • Kilkudziesięciogodzinne kursy zakończone zdobyciem certyfikatu (51%)
 • Kilkudziesięciogodzinne kongresy lub szkolenia poświęcone konkretnym tematom (40%)
 • Jednodniowe szkolenia organizowane w formie cyklicznej (39%)

Można było udzielać kilku odpowiedzi, więc obserwujemy wagi tych odpowiedzi.

Jako tematy konferencji, na plan pierwszy w branży poligraficznej wysuwają się:

 • Organizacja produkcji poligraficznej (45%)
 • Kontrola i automatyzacja procesu drukowania (42%)
 • Tworzenie publikacji przeznaczonych dla mediów cyfrowych (39%)
 • Przygotowanie produkcji poligraficznej – impozycja (36%)
 • Techniki wykańczania produktów poligraficznych (36%)
 • Trendy i zasady projektowania kreatywnego (34%)

W szczegółach dla nauczycieli Techników reklamy, którzy również należą do branży PGF, to:

 • Google Analytics (65%)
 • Google Ads -tworzenie, analizowanie i optymalizowanie kampanii reklamowych (56%)
 • SEO – pozycjonowanie i optymalizacja stron www (56%)
 • Facebook Ads–tworzenie, analizowanie i optymalizowanie kampanii reklamowych (51%)
 • Digital marketing (49%)
 • YouTube – optymalizacja kampanii video marketingowych (46%)

W jakich terminach ankietowani najchętniej uczestniczyliby w inicjatywach dokształcających?

Zdecydowana większość (35%) wybrała termin od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych (19-22), oczywiście zakłada to wybór formy on-line. Natomiast dla działań o charakterze kursów i konferencji ankietowani podzielili się pomiędzy terminy w ciągu tygodnia pracy w godzinach porannych, a terminy weekendowe – od piątku wieczór do niedzieli po południu (po 25%). Po 23% otrzymały propozycje spotkań w ciągu tygodnia pracy po południu (15-19) oraz w soboty i niedziele rano.

Z przedstawionych wyników można wnioskować, że nie ma dość dobrego zakresu terminów dla wszystkich, co też skłania do prośby o dość elastyczne postępowanie przy wyborze terminów przez organizatorów, ale i podczas akceptacji tychże ze strony zainteresowanych.

Ostatnie pytania miały bezpośredni związek z codzienną pracą ankietowanych. Pytanie o realizację obowiązku doszkalania zawartego w znowelizowanych przepisach Karty Nauczyciela pokazuje, że:

37% nauczycieli realizuje ten obowiązek poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje szkoleniowe, natomiast 35% bierze udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez szkołę, 22% korzysta z ofert Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, a 18% bierze udział w szkoleniach zorganizowanych przez instytucje branżowe. 32% nauczycieli pracuje w znajomych przedsiębiorstwach branżowych, a 12% w ramach swojej własnej działalności gospodarczej.

Tu również mamy do czynienia z możliwością wyboru większej niż jedna odpowiedzi.

Wśród przekazanych refleksji indywidualnych na uwagę zasługują stwierdzenia:

 • brak sensownych uwspółcześnionych podręczników zawodowych dla uczniów zawierających przekrój informacji podstawy programowej (ostatnio ukazała się książka COBRPP) http://www.cobrpp.com.pl/ksiazka.php?str=k_poligrafia
 • brakuje nam podstawowych urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych
 • brak materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych
 • brak stosownej pomocy ze strony organizacji prowadzących szkoły zawodowe
 • brak dostosowania programu do zapotrzebowania współczesnego rynku
 • brak specjalizowanych szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli branży
 • brak forum, które umożliwiło by bieżącą i bezpośrednią komunikację pomiędzy nauczycielami w branży

O ile większość dręczących problemów sektora oświaty jest wyraźnie poza zasięgiem istnieje sfera, w której Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych jest w stanie zaoferować konkretną pomoc. Są to kursy, szkolenia i konferencje, a nadto kontakt ze specjalistami z branży oraz na bieżąco uaktualniana wiedza.

Wyniki ankiety można uznać za reprezentatywne. Opierając się na tej analizie FRKP podejmować będzie działania, które będą wynikały z dalszych konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, ale również z branżą poligraficzną.

Jako pierwsze z działań Fundacja proponuje udział w forum nauczycieli branży PGF na grupie Google https://groups.google.com/my-groups Grupa nazywa się Nauczycielewpoligrafii oraz zawiera kilka podgrup dla zainteresowanych różnymi aspektami pracy.

W celu zarejestrowania prosimy o mail pod adres: nauczycielewpoligrafii@gmail.comz podaniem imienia, nazwiska, szkoły zatrudnienia oraz nauczanego przedmiotu.

Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do korzystania z grup oraz działań organizowanych przez Fundację Rozwoju Kadr Poligraficznych.

To łącze umożliwia przeniesienie na stronę internetową Fundacji i zapoznanie z osobami zaangażowanymi w działania Fundacji oraz aktualnymi działaniami Fundacji.

(Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych)

…………………………………………………..

* PGF – zgodnie z Rozporządzeniem MEN o Podstawach Programowych z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 roku są to zawody: Drukarz fleksograficzny, Drukarz offsetowy, Operator procesów introligatorskich, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik procesów drukowania, Technik procesów introligatorskich oraz Technik reklamy.

Dodaj komentarz