Analizy/podsumowania Rynek polski Rynek wydawniczy

GUS: Wskaźniki cen w styczniu 2024 r.

Według wstępnych danych w styczniu 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w stosunku do grudnia 2023 r. – o 0,2%, jak również w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 9,0%. Natomiast ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,4%.

Sprzedaż detaliczna (1) w cenach stałych (2) w styczniu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,0% (wobec wzrostu o 0,1% w styczniu 2023 r.). W porównaniu z grudniem 2023 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 19,5%.


Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2024 r. w porównaniu ze grudniem 2023 r

Najbardziej spadły ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie – o 4,3%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 8,0% oraz górnictwie rud metali o 1,1%. Obniżono również ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 2,4%.
Wzrosły natomiast ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 0,7%, a także w sekcji przetwórstwo przemysłowe – o 0,2%.

Ceny papieru i wyrobów z papieru spadły o 0,4%.


Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2024 r. w porównaniu ze styczniem 2023 r.

W styczniu 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku obniżono – o 9,0%. Największy spadek cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie – o 11,0%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 12,2%, oraz górnictwie rud metali – o 14,6%. Obniżono również ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe – o 9,2%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 21,8%.

Ceny papieru i wyrobów z papieru spadły o 15,2%.


Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2024 roku

Sprzedaż detaliczna (1) w cenach stałych (2) w styczniu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,0% (wobec wzrostu o 0,1% w styczniu 2023 r.). W porównaniu z grudniem 2023 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 19,5%.

W styczniu 2024 r. znaczny wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. odnotowały podmioty z grup: „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 22,0%), „pozostałe” (o 18,9%), „paliwa stałe, ciekłe, gazowe” (o 13,1%). Przedsiębiorstwa handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi wykazały spadek o 0,6%. Spadek raportowały również jednostki sprzedające tekstylia, odzież, obuwie (o 24,7%) oraz meble, rtv, agd (o 16,8%).

W grupie „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” sprzedaż w cenach stałych spadła w stosunku do grudnia o 34,2%, w stosunku do stycznia roku ubiegłego wzrosła o 3,5%. W cenach bieżących wartości te kształtują się następująco: – 34,2%, +5,4%.

W styczniu 2024 r. w porównaniu ze styczniem 2023 r. notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 11,0%). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się w styczniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,3% do 8,8%. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 21,5% przed rokiem do 27,2%), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 22,9% do 26,3%). Udział jednostek zaklasyfikowanych do grupy „meble, rtv, agd” nie uległ zmianie i wyniósł 18,7%.


(1) Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.
(2) Dane wstępne

(Źródło danych GUS)


Dodaj komentarz