Drukarnie

DNT w PAP-ie

31 sierpnia 2005 roku nastąpiło połączenie Polskiej Agencji Prasowej SA oraz Drukarni Naukowo-Technicznej SA. Celem połączenia jest stworzenie nowych możliwości rozwojowych dla obu spółek.
A oto pełna informacja prasowa nadesłana przez PAP i DNT.


31 sierpnia 2005 r. nastąpiło połączenie Polskiej Agencji Prasowej SA oraz Drukarni Naukowo-Technicznej SA. Celem połączenia jest stworzenie nowych możliwości rozwojowych dla obu łączonych spółek, zwiększenie jakości świadczonych usług oraz podniesienie konkurencyjności rynkowej. DNT uzyska możliwości rozwojowe, na które od dawna czekała. Wdrożony zostanie niezbędny plan inwestycyjny. Załoga uzyska znaczącą poprawę sytuacji pracowniczo-płacowej, podjęty zostanie ambitny plan marketingowy.
PAP uzyska dodatkowe możliwości lokalowe niezbędne dla rozwoju Agencji i właściwego wykonywania publicznych obowiązków wynikających z Ustawy o Polskiej Agencji Prasowej z 31 lipca 19997 roku. Agencja – dzięki połączeniu – poszerzy też swoją działalność w zakresie wydawnictw i publikacji.
Z chwilą połączenia Drukarnia Naukowo-Techniczna funkcjonuje jako nowy Oddział PAP pod nazwą Drukarnia Naukowo-Techniczna Oddział PAP SA. Połączenie nie wpływa na zmianę dotychczasowego profilu działalności drukarni, autonomii w operowaniu na rynku drukarskim i – poza zmianami formalno-prawnymi – zasad współpracy z klientami i kontrahentami.
Informacja o programie inwestycyjnym
W latach 2004 i 2005 realizowany był i jest kontynuowany program restrukturyzacyjny w PAP SA. W jego ramach dokonuje się gruntowne unowocześnienie technologii tworzenia i sprzedaży serwisów informacyjnych. Bez mała można powiedzieć, że w ramach tego programu spółka dokonała skoku technologicznego we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania.
W DNT, ze zrozumiałych przyczyn, przez lata inwestowano zdecydowanie mniej. Dalszy rozwój Drukarni Naukowo-Technicznej nie jest możliwy bez inwestycji – zarówno maszynowych jak i infrastrukturalnych. Zdając sobie z tego sprawę Zarząd PAP SA przeznacza na inwestycje w ciągu pierwszego roku od połączenia kwotę 4 milionów złotych. Będzie ona wykorzystana w następujących zadaniach inwestycyjnych: zakup systemu CTP, zakup maszyn i urządzeń drukarskich, wykonanie prac aranżacyjnych i remontowych„ zakup środków transportu.
Poza zakupami związanymi bezpośrednio z produkcją w DNT zostanie przeprowadzone unowocześnienie infrastruktury informatycznej. W ramach tego zadania, na które Zarząd przeznaczył 200.000 złotych DNT otrzyma: czterdzieści komputerów, oprogramowanie systemowe, nowoczesny system finansowo-księgowy IFS (wdrożenie do końca roku) oraz nowoczesny system kadrowy IFS (wdrożenie do końca roku).
Inwestycje obejmą nie tylko maszyny, sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz infrastrukturę, ale także wydatki aktywizujące sprzedaż. W szczególności powstanie konkretny plan działań marketingowych (promocja i reklama), na który Zarząd przeznaczył 200.000 zł.
Wykonanie programu uczyni z DNT jeszcze silniejszego gracza na rynku wydawnictw dziełowych.


Informacja dotycząca spraw pracowniczych

Utrzymany zostanie w pełni profil biznesowo-produkcyjny realizowany dotychczas przez Drukarnię Naukowo-Techniczną SA. Zostaną stworzone niezbędne warunki, aby wypracowana przez lata wysoka pozycja DNT, przede wszystkim na rynku wydawnictw dziełowych, została zachowana i umocniona.
W związku z tym, że po połączeniu spółek kontynuowany będzie dotychczasowy profil działalności Drukarni Naukowo-Technicznej, zostanie również w pełni utrzymane dotychczasowe zatrudnienie w DNT. Pracownicy zachowują wszystkie uzyskane wcześniej uprawnienia i przywileje
Połączenie spółek umożliwi wzrost płac pracowników obu działających dotychczas osobno firm, da także pracownikom drukarni dostęp do innych korzyści pracowniczych, które są udziałem pracowników PAP SA. m.in. korzystanie z ambulatorium, ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Zegrzu.


Informacje o łączących się spółkach

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa, zatrudniająca 380 osób, dysponująca siecią biur i korespondentów na terenie całej Polski oraz za granicą, jest przedsiębiorstwem stojącym na solidnym fundamencie. Podstawowym zadaniem PAP jest zbieranie, opracowywanie i dostarczanie sprawdzonych, wiarygodnych informacji z kraju i z zagranicy. Informacje te zebrane w postaci serwisów kupują wszystkie wiodące media w Polsce, korzystają z nich dziennikarze pracujący w gazetach, w radio i telewizji; korzystają z nich także politycy, urzędnicy w ministerstwach, przedsiębiorcy i bankowcy. Bez przesady można powiedzieć, że na Polskiej Agencji Prasowej opiera się w znacznym stopniu cały ład medialny w Polsce. Silna pozycja Agencji na konkurencyjnym rynku mediów jest możliwa dzięki temu, że PAP kładzie nacisk na rzetelność i profesjonalizm nie angażując się w spory polityczne.
Na markę PAP i pozycję Agencji pracowały pokolenia jej dziennikarzy i innych pracowników. Warto przypomnieć, że historia PAP i jej poprzedniczki Polskiej Agencji Telegraficznej sięga roku 1918, roku odrodzenia Polski po okresie zaborów. Warto też wspomnieć, że w okresie międzywojennym przyłączono do Agencji przedsiębiorstwo Drukarnie Państwowe. W roku 1935 do PAT należały państwowe drukarnie w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Łucku, Poznaniu i Wilnie.
PAP ma dzisiaj wiele produktów i w związku z tym wiele źródeł dochodu. Najważniejszym jest niewątpliwie serwis codzienny (depeszowy) sprzedawany polskim i zagranicznym mediom (prasa, telewizja, radio) a także administracji państwowej i innym odbiorcom. Media kupują również od PAP serwis fotograficzny. Bankom, biurom maklerskim i innym instytucjom finansowym PAP sprzedaje specjalistyczny serwis ekonomiczny, który przygotowywany jest w języku polskim i angielskim. PAP-owskie depesze i zdjęcia sprzedawane są największym portalom internetowym (np. Onet, Wirtualna Polska) oraz nadawcom telefonii komórkowej. Władzom samorządowym i lokalnej administracji sprzedawany jest Serwis Samorządowy. W Centrum Prasowym PAP organizowane są cieszące się dużym zainteresowaniem prasy konferencje prasowe, często z udziałem czołowych osobistości życia politycznego, kulturalnego, naukowego i gospodarczego kraju. PAP wydaje także ksiązki.
Ze względu na specyfikę swojej działalności, w której szybkość dostarczania informacji jest równie ważna jak ich rzetelność, PAP musi być firmą na wskroś nowoczesną. Zarówno centrala w Warszawie jak i wszystkie terenowe biura PAP są wyposażone w najnowszy sprzęt komputerowy i szerokopasmową łączność internetową. Dodatkowo PAP posiada własny, wysoce niezawodny satelitarny system łączności. Oprócz własnej nowoczesnej (ukończonej w roku 2004) siedziby w centrum Warszawy, przy ul. Brackiej do PAP należy również atrakcyjny ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy nad Zalewem Zegrzu.

Drukarnia Naukowo-Techniczna
Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. jest jednym z czołowych przedsiębiorstw branży poligraficznej w Polsce. Od 1950 roku drukuje i oprawia książki dla wydawców krajowych i zagranicznych. W okresie 55 lat działalności w Drukarni wykonano wiele milionów książek, w tym podręczników szkolnych i akademickich, dzieł naukowych i technicznych, słowników, albumów oraz egzemplarzy literatury pięknej.
Zmiany gospodarcze spowodowane rewolucją społeczną nie były najlepszym okresem dla przedsiębiorstwa, jednak zaufanie i przychylność Klientów umożliwiła przetrwanie najtrudniejszego okresu dla Drukarni.
Od 4 lat w Spółce realizowany jest program naprawczy. Wyeksploatowane przez wiele lat maszyny zastępowane są wysokowydajnym sprzętem produkcyjnym. Zakupiono nowe maszyny, w tym offsetową, 4-kolorową maszynę drukującą firmy MAN Roland, maszynę do foliowania, maszynę do szycia nićmi. Jednak najważniejszym i najcenniejszym nabytkiem jest linia do opraw twardych, która jest najnowocześniejszą maszyną w Polsce. Ponadto wdrożono nowe systemy komputerowe w pionie finansowym i handlowym, wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 – inwestycje te były współfinansowane ze środków programów przedakcesyjnych Phare „Wstęp do Jakości” i „Innowacje i Technologie”.
Jednak maszyny to nie wszystko, o sprawności działania decydują przede wszystkim ludzie. Dzisiaj Firmą zarządzają zarówno ludzie, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie, jaki i młodzi absolwenci Instytutu Poligrafii i innych uczelni. Wiedza i doświadczenie pracowników Drukarni ma umożliwić Klientom realizację ich zamówień w jak najkrótszym czasie i o jak najwyższej jakości. Celem jest profesjonalizm obsługi oraz przekonanie Klienta, że w Drukarni są partnerzy, którzy pomogą mu rozwiązać jego problemy.
Uzyskanie tak znacznej poprawy wyników finansowych było możliwe dzięki właściwemu dostosowaniu polityki sprzedaży do sytuacji rynkowej oraz dobrej strategii marketingowej. Realizując plan restrukturyzacji w ciągu 4 lat Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. stała się czołowym producentem książek w oprawie złożonej – tzw. w twardych okładkach.
Równie ważne były zmiany organizacyjne i usprawnienie procesu produkcji. W roku 2000 na jednego zatrudnionego przypadało niespełna 69 tys. zł sprzedaży, podczas gdy w roku 2004 wskaźnik ten osiągnął poziom 119 tys. zł. Wzrostowi możliwości produkcyjnych towarzyszyła poprawa jakości świadczonych usług – obok certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. uzyskała szereg nagród i wyróżnień.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zmieniła się sytuacja na rynku poligraficznym – pojawiły się nowe możliwości, lecz wzmogła również konkurencja. Drukarnia stara się jak najlepiej wykorzystać otworzenie się nowych rynków zbytu – nawiązano kontakty handlowe z klientami ze Danii, Norwegii, Litwy, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Drukarnia Naukowo-Techniczna została członkiem międzynarodowego stowarzyszenia wydawnictw chrześcijańskich – ECPA.

(info PAP)

Dodaj komentarz