Odeszli od nas

Pamięci Józefa Skrzypca (1950-2016)

z żałobnej karty…

Płk w st. spocz. dr Józef Skrzypiec urodził się 3 grudnia 1950 r. we wsi Święciechów, pow. Choszczno, woj. szczecińskie. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej wsi, a następnie w 1969 r. Liceum Pedagogiczne w Stargardzie Szczecińskim.

W 1970 r. został żołnierzem zawodowym w stopniu chorążego. W 1971 r. rozpoczął studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, które w marcu 1976 r. ukończył z wyróżnieniem.

W tym samym roku zdał egzamin na oficera w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i został awansowany do stopnia porucznika. Pełnił obowiązki na różnych stanowiskach w jednostkach Wojsk Obrony Powietrznej Kraju jako kierownik klubu żołnierskiego. W latach 1977–1980 odbył stacjonarne studia doktoranckie z zakresu socjologii kultury.

Po studiach doktoranckich został skierowany do pionu kulturalno-oświatowego Wojska Polskiego, gdzie na rożnych stanowiskach, głównie w Zarządzie Kultury i Oświaty pełnił służbę do 1991 r. W tym roku w maju jako szef Oddziału Oświaty Departamentu Wychowania został awansowany do stopnia pułkownika WP.

W lipcu 1991 r. rozkazem MON został skierowany na stanowisko dyrektora Wydawnictwa Bellona. Po przeprowadzeniu głębokiej restrukturyzacji i przestawieniu na nowe technologie Bellona zwiększyła swoją obecność na rynku wydawniczym. W 1996 r. został dyrektorem Wydawnictwa Czasopisma Wojskowe, po jego połączeniu z Wydawnictwem Bellona dyrektorem Domu Wydawniczego Bellona, natomiast po prywatyzacji firmy Prezesem Zarządu Bellony. W okresie kierowania firmą przez Józefa Skrzypca Bellona przezwyciężyła zagrażające jej funkcjonowaniu sytuacje kryzysowe i stała się wiodącym wydawnictwem polskim w dziedzinie książek historycznych.

Mimo trudnej sytuacji na rynku książki, kiedy upadało wiele znanych wydawnictw, Józef Skrzypiec dokonał w Bellonie skutecznej restrukturyzacji, przystosowując przedsiębiorstwo do warunków rynkowych. W Bellonie wprowadzono nowatorskie metody zarządzania, nowoczesne technologie wydawnicze, transparentne relacje z drukarniami i partnerami zagranicznymi. Celem działania Prezesa było pokazanie, że firma państwowa, a wcześniej wojskowa może sobie radzić na rynku, jeśli uwzględnia mechanizmy rynkowe. Bellona pod kierownictwem Józefa Skrzypca odgrywała znaczącą rolę w edukacji patriotyczno-obronnej społeczeństwa. Oficyna kontynuuje wydawanie książek z zakresu obronności, popularyzacji NATO i Unii Europejskiej. Osobistą zasługą Prezesa było wydanie monumentalnej kilkutomowej Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego.

Odszedł zasłużony wydawca, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor socjologii, wieloletni oficer Wojska Polskiego, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu socjologii oraz kultury i zarządzania.

Prezes Józef Skrzypiec był współtwórcą Porozumienia Wydawców Książki Historycznej, jednym z inicjatorów Targów Książki Historycznej, inicjatorem Festiwalu Książki dla Dzieci i Młodzieży, a także współautorem licznych projektów w zakresie popularyzowania wiedzy historycznej w społeczeństwie polskim, jak również analiz dotyczących percepcji publikacji historycznych na polskim rynku książki, pomysłodawcą licznych serii i kolekcji literackich wykraczających swą rangą poza ramy macierzystego wydawnictwa. Należał do Komisji Jakości Krajowej Izby Gospodarczej.

Z jego nazwiskiem na zawsze już będzie wiązać się pamięć o człowieku, który przeprowadził Wydawnictwo przez trudny okres przekształceń i pozostawił je jako jedną z czołowych polskich oficyn wydawniczych. Dla załogi przedsiębiorstwa był człowiekiem, którego wiedza i doświadczenie pomogły przezwyciężyć liczne trudne sytuacje, jakie stawały przed Belloną w ciągu ostatnich 25 lat. Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Działacz Kultury

Józef Skrzypiec zmarł 5 stycznia 2016 roku.
Cześć Jego Pamięci.
(materiał Bellona)

Dodaj komentarz