Kadry Ludzie Polskiej Książki (LPK)

LPK – Tadeusz Serocki

W dziale Ludzie Polskiej Książki pokazujemy tym razem poligrafa i wydawcę Tadeusza SEROCKIEGO z Pelplina, współtwórcę słynnego Wydawnictwa „Bernardinum”, organizatora ogólnopolskich obchodów 600-tnej rocznicy wydania tzw. Biblii Gutenberga w dwutysięcznym roku oraz osoby, której przypadła jedna z głównych ról przy wydaniu faksymile tej Biblii przez Bernardinum w 2003 roku, a było to wielkie wydarzenie! Tadeusz Serocki to w świecie książki osoba znana i ceniona, czynna w wielu organizacjach zrzeszających poligrafów i miłośników pięknej książki, a wydawanie faksymile w naszym ruchu wydawniczym stało się, po wydaniu faksymile Biblii, atrakcyjną polską specjalnością, której mistrzem jest obecny bohater naszego cyklu. Chcemy tu przybliżyć jego sylwetkę, a także pokazać przykłady prac.


Tadeusz Serocki prezentuje Kronikę Galla Anonima w formie, jaką mogła mieć w XII wieku

Tadeusz Serocki w gronie osób biorących udział w opracowaniu i pracach nad pelplińską Biblią Gutenberga: Dominika świątkowska (wykonanie oprawy introligatorskiej i Agnieszka Pietrzak (ręczne iluminacje). Zdjęcie z uroczystości przekazania egzemplarza Biblii Bibliotece Narodowej (25 maja 2004 r.)
W takiej oto formie (w specjalnej skórzanej walizce i ze stosownym certyfikatem) dostarczane jest klientom faksymile pelplińskiej Biblii Gutenberga
Faksymile Apokalipsy Hesslera
Faksymile Biblii z ilustracjami Gustava Dore
Faksymile dokumentu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tadeusz Serocki, poligraf, wydawca, założyciel (2013) i właściciel wydawnictwa Tadeusz Serocki, specjalizującego się w wydawaniu reprintów i faksymile; ur. 29 X 1956, Pelplin (pomorskie). Wykształcenie: po średniej szkole o profilu technicznym, przyjęty już w 1980 do pracy, wkrótce został delegowany do Warszawy, gdzie ukończył roczne szkolenia dla personelu kierowniczego zakładów poligraficznych, organizowane przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (polska instytucja naukowa, powstała 1925, zajmująca się problematyką zarządzania). Kariera zawodowa. Od 1980 zatrudniony w tworzącym się Zakładzie Małej Poligrafii przy Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie (wówczas afiliowanym do Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie); po ukończeniu szkolenia w Warszawie jako kierownik tego Zakładu wydawał podręczniki i skrypty dla studentów teologii Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Od 1992, po reorganizacji diecezji, w ramach już nowej Diecezji Pelplińskiej doprowadził do przekształcenia Zakładu Małej Poligrafii w Wydawnictwo „Bernardinum” (należące do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie). W 1998 roku Bernardinum stało się (decyzją biskupa ks. prof. dr. Jana Bernarda Szlagi) Wydawnictwem Diecezji Pelplińskiej, a T.S. kierował przez wiele lat tym wydawnictwem (jako zastępca dyrektora ds. wydawniczych i marketingowych, następnie wiceprezes). Bernardinum to wydawnictwo dziełowe (wydaje ponad 100 tytułów własnych rocznie), wydawnictwo prasowe (wydaje m.in. czasopismo-dwutygodnik „Pielgrzym”, zał. 1869); dysponuje też zakładem poligraficznym; zatrudnia ponad 100 osób. Ponieważ Diecezja Pelplińska jest właścicielem unikalnego „białego kruka”, tzw. Biblii Gutenberga, T.S. zorganizował w roku 2000 ogólnopolskie obchody 600-nej rocznicy urodzin „ojca druku” Jana Gutenberga. Zgromadziły one ponad 200 gości z całego świata; były też okazją do podjęcia prac nad reprintem tej unikalnej Biblii. Realizację dzieła, z udziałem merytorycznym ośrodków naukowych (Biblioteka Jagiellońska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Keio w Tokio) i znawców tematu (prof. Pirożyński, prof. Potkowski, prof. Takamiya, dr Dąbrowski) ukończono w roku 2003, czyli w 550 rocznicę rozpoczęcia prac nad drukiem Biblii. To zadanie stało u początku projektu utworzenia w Pelplinie centrum dygitalizacji i produkcji faksymile dokumentów, rękopisów i starych druków. W okresie 1998-2013 wydawnictwo wydało bądź wykonało, w postaci faksymile, następujące prace: jako e-booki – Żywot Błogosławionej Doroty z Mątów (pierwszy druk na Pomorzu, 1492), rękopis Biblia świętej Brygidy; jako reprinty i faksymile – Sztuka budowy statków (Scheeps-Bouw-Konst, Delft 1697 r.), podręcznik dla pierwszej szkoły drukarskiej Typis Literarum (Lipsk-Gdańsk 1710 r.), mapa Prus Wschodnich Caspara Felbingera z drugiej połowy XVI w., Księga Praw Miejskich Głubczyc (XV w.), Ewangeliarz Lwowski (XII w.), De Revolutionibus Orbium Coelestium Mikołaja Kopernika (wyd. I, Norymberga 1543 r.), Atlas Mercatora (XVI w.), Banderia Prutenorum Jana Długosza (XV w.), Gladiatoria (XV w.), Flora Sinensis Michała Boyma (XVII w.), Koncert F-moll Fryderyka Chopina (oraz inne jego utwory zgromadzone w ponad 20 tomach), sztambuch Bartłomieja Schachmanna (XVII w.), Atlas Coelestis Johanna Doppelmayera (Norymberga 1742), Biblia Vetteris Testamenti (Frankfurt 1552), Portolan Atlas Battisty Agnese (Wenecja ok. 1540), Uranographia Johannisa Elerti Bode (Berlin 1797-1801), Modlitewnik księżnej Doroty Jobsta Gutknechta (Norymberga 1546), Biblia z ilustracjami Gustava Doré. Ostatnią pozycją w Bernardinum było rozpoczęcie prac nad faksymilowym wydaniem tak zwanej Biblii Bacha (USA, Holandia). Poza tym T.S. wykonał kopie, ważnych dla historii Polskich, dokumentów ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Kapitulnego w Krakowie, Biblioteki Narodowej czy Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. T.S. w roku 2013 założył własne Wydawnictwo Tadeusz Serocki. Firma specjalizuje się w wykonawstwie faksymile dokumentów, rękopisów, starych druków oraz art booków. Do dziś wykonał (jako wydawca, wykonawca, nadzorujący projekt) w postaci faksymile: monumentalne dzieło Andreasa Vesaliusa Fabrica i Epitome (1543, il. Tycjan i jego pracownia), Codex 543 z biblioteki Mechitarystów w Wiedniu, rękopis De revolutionibus Mikołaja Kopernika (ok. 1520-43), dzieło Wacława Rzewuskiego Sur les chevaux orientaux et provenants des races orientales (t. III), Konstytucję Kwietniową (1935), pierwsze tłumaczenie Biblii Lutra, tzw. Biblię wrześniową z 1522, rękopis Voynicha (XV w.) i in. Współpracował z włoskim wydawnictwem Scripta Maneant przy faksymilowym wydaniu Sforziady (XV w.). Wykonał też kopie dokumentów lokacji Jasnej Góry, dokumentu Kazimierza Wielkiego wystawionego w roku 1367 dla Ormian we Lwowie. Uczestniczył w projekcie wykonania w postaci faksymile, bądź odtworzenia dokumentów i starodruków dla Muzeum św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii, wykonał kopie dokumentów nowej ekspozycji dla Muzeum – Domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz kopię najstarszego odpisu Bogurodzicy (XV w.). Praca społeczna. Wiceprezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich (1998-2006), członek Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP w Polsce (2001-2009), członek stowarzyszenia Gutenberg Gesellschaft w Moguncji (od 2007), członek Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga (od 2004), członek Association Internationale de Bibliophilie w Paryżu (od 2012), „Dostojna makulatura” Zakonu Bibliofi lskiego Białego Kruka w Krakowie (od 2002). Odznaczenia: Zasłużony dla Diecezji Chełmińskiej, Zasłużony dla Gminy i Miasta Pelplin, Medal 10-lecia Samorządu Miasta Gdańska, Srebrny Krzyż Zasługi. (bps)

Dodaj komentarz