Analizy/podsumowania Różne Rynek polski Rynek wydawniczy

Minister kultury i dziedzictwa narodowego podpisał rozporządzenie ws. nowego programu wsparcia dla artystów, twórców i instytucji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał rozporządzenie w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Delegację do rozporządzenia stanowi art. 15m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Rozporządzenie tworzy nowy instrument prawny, który umożliwi ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego sprawne finansowanie działalności kulturalnej w zmienionej formie, upowszechnianej za pomocą przede wszystkim sieci Internet – narzędzia powszechnego i bezpiecznego.

Wsparcie będzie miało formę programu stypendialnego oraz programu dotacyjnego. Stypendium kierowane jest do osób fizycznych-artystów, twórców czy animatorów kultury. O dotację celową będą mogły się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Dofinansowanie zostanie udzielone na projekty artystyczne realizowane bądź udostępniane przede wszystkim w Internecie.

Założenia i szczegółowy harmonogram programu zostaną przedstawione niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia dzień po jego publikacji.


Tarcza Antykryzysowa dla kultury

Przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą skorzystać z proponowanych dla nich w specjalnej ustawie rozwiązań.

Tarcza Antykryzysowa obejmuje m.in. wsparcie państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, a dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło będzie możliwość jednorazowej wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.


Ponadto specjalne rozwiązania w obszarze kultury obejmują:

dwa nowe programy dotacyjne:

a) Twórczość w Internecie – dotacje na rozwój cyfrowych form prezentacji twórczości artystycznej, który zostanie uruchomiony jak najszybciej

b) Dodatkowy program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu (uruchomiony po ustaniu zagrożenia epidemicznego)

elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra

zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych

zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne

zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury

rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności (podlegający Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego) dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

Dodaj komentarz