Najlepsze książki/plebiscyty Różne Targi w Polsce

FENIKSY 2021 (Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich) przyznane

W ramach tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS wydawcy z całego kraju zgłosili ponad 300 tytułów książkowych, publikacji multimedialnych i albumów muzycznych. Łącznie w ramach 19 konkursowych kategorii Kapituła pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Nareckiego, nagrodziła oraz wyróżniła blisko 100 najciekawszych pozycji wydawniczych opublikowanych w 2020 roku. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki wraz z uzasadnieniami.


Nagroda Główna FENIKS 2021 Złoty
Ks. prof. Jerzy Szymik, teolog i poeta, profesor nauk teologicznych

Nagroda przyznana została za naukową i pisarską działalność Laureata, który m.in. zgłębia chrystologię, metodologię teologii i teologię kultury, diagnozując z tej perspektywy współczesną cywilizację. Badając teologię i nauczanie Josepha Ratzingera/Benedykta XVI przyczynia się do recepcji jego myśli w Polsce. W opublikowanych tomikach poezji oraz na łamach prasy dzieli się swoimi przemyśleniami z pogranicza teologii i kultury, przyczyniając się do duchowego i kulturalnego ubogacenia czytelników.

FENIKS Specjalny 2021
Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu

Nagroda jest dowodem uznania dla dorobku naukowego i popularyzatorskiego Laureata w obszarze muzyki organowej, którego działalność badawcza koncentruje się wokół zagadnień muzyki liturgicznej, prawodawstwa muzyczno-liturgicznego, organoznawstwa i historii muzyki organowej Śląska. Swoją pasję do dźwięków i nut realizuje się także na polu promowania popularnej muzyki religijnej.

FENIKS Specjalny 2021
Paweł Woldan, reżyser i dokumentalista

Nagroda ta jest wyrazem uznania za zasługi na polu reżyserii i dokumentalistyki. Laureat zrealizował ponad 80 filmów poświęconych wybitnym postaciom polskiej kultury i literatury oraz duchowieństwa, którzy zapisali się w dziejach Ojczyzny, upowszechniając tym samym znajomość rodzimej historii oraz realiów życia społecznego, politycznego i kulturalnego.

Feniks Specjalny
Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

W stulecie powstania Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za jego znaczący wkład w rozwój kultury chrześcijańskiej. W uznaniu dokonań na rzecz ochrony i promocji polskiej twórczości religijnej i kultury muzycznej poprzez jej prezentację podczas koncertów w kraju i za granicą. 


Nagrody i Wyróżnienia FENIKS 2021 wg kategorii


Nagrody FENIKS 2021
KATEGORIA: LITERACKA
Pisarz, który został papieżem. Twórczość Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Krzysztof Dybciak, Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Niezwykła opowieść biograficzna osnuta wokół twórczości literackiej. Mistrzowskie połączenie znakomitego warsztatu naukowego i pisarskiego. Autor na kolejnych stronach coraz głębiej wnika w istotę myśli twórczej swojego bohatera, jednocześnie wcielając się w swoistego kronikarza jego intelektualnego, filozoficznego, edytorskiego i artystycznego rozwoju.

KATEGORIA: EDYTORSTWO
Nagrody nie przyznano

KATEGORIA: EDYTORSTWO – ALBUM
Muzea Watykańskie. 100 arcydzieł, praca zbiorowa, Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Niezwykła podróż do krainy arcydzieł światowej sztuki. Jednocześnie budząca nieskrywany zachwyt wizytówka Muzeów Watykańskich i zaledwie przedsmak wrażeń, jakie czekają każdego gościa tej instytucji. Twórcy publikacji dokonali rzeczy niemożliwej, wskazując na 100 niezwykłych wytworów ludzkiej wyobraźni, niekiedy powodowanej porywami umysłów i serc, innym razem stanowiących skutek głębokiej duchowej, a czasami mistycznej wręcz refleksji.

KATEGORIA: HISTORIA
Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej, ks. prof. Stanisław Wilk SDB, Towarzystwo Naukowe KUL

Ważne źródło poznania do studiów nad historią polskiego Kościoła w okresie okupacji niemieckiej. W oparciu o szczegółową analizę oryginalnej dokumentacji watykańskiej publikacja ukazuje działalność prymasa Augusta Kardynała Hlonda w pełnym poszanowaniu dla faktów historycznych.

Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom 1, red. naukowa dr hab. Rafał Łatka oraz Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego, Tom 1, red. dr Krzysztof Kawęcki, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego / Wydawnictwo Neriton

Publikacje o fundamentalnym znaczeniu dla poznania i rozpowszechniania wiedzy na temat dorobku dwóch środowisk społeczno-politycznych, które odegrały fundamentalną rolę w budowaniu niepodległości i formowaniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w XX wieku.

KATEGORIA: HISTORIA – „NIEPODLEGŁA”
Klęska imperium zła. Rok 1920, prof. Andrzej Nowak, Wydawnictwo Biały Kruk

Obraz niezwykłego momentu w dziejach, w którym bohaterska postawa i poświecenie całego narodu polskiego powstrzymało pochód tytułowego imperium zła na drodze do opanowania, a potencjalnie także zniszczenia ówczesnego cywilizowanego świata. Naznaczona dbałością wytrwanego historyka o zachowanie naukowego obiektywizmu wnikliwa analiza sytuacji geopolitycznej roku 1920 w Europie. Wskazanie na źródła ideologii, która odpowiadała za rozwój Związku Sowieckiego przepełnionej nienawiścią i chęcią zniszczenia świata, który nie podzielał jego wątpliwych moralnie wartości.

KATEGORIA: NAUKI KOŚCIELNE
Tożsamość bioetyki katolickiej, bp Józef Wróbel SCJ, Towarzystwo Naukowe KUL

Pouczająca analiza źródeł współczesnej bioetyki katolickiej. Autor skutecznie przypomina, że za troską o ludzkie życie i zdrowie nieustannie kryją się trudne do rozstrzygnięcia dylematy moralne. Wskazuje na fundamentalną rolę, jaką w tych procesach spełnia niezbywalna godność osobowa każdego człowieka, od momentu poczęcia do naturalnej. Otwarcie podkreśla stojący na jej straży obowiązek troski o ludzkie życie.

KATEGORIA: KOŚCIÓŁ WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI
Chrześcijańska doktryna społeczna, Stefan Wyszyński, red. naukowa dr Marek Wódka, dr hab. Stanisław Fel, Wydawnictwo KUL

Niezwykła publikacja naukowa ukazująca sposób, w jaki Prymas Wyszyński, biorąc na co dzień odpowiedzialność za realny byt wspólnoty wierzących w okresie PRL, wyjaśnia fundamenty katolickiej nauki społecznej, której centralną postacią jest osoba ludzka. Praca w swoisty sposób odzwierciedla także credo dla realizacji duszpasterskiego posłannictwa Kościoła.

KATEGORIA: KSIĄŻKA AUTORA ZAGRANICZNEGO
Wizje polityki. Tom 2. Cnoty renesansowe, Quentin Skinner (przekład – Kinga Koehler), Wydawnictwo Naukowe UKSW

Znakomite studium myśli politycznej epoki renesansu. Bezcenne źródło informacji i wiedzy na temat epoki – rządzących nią uwarunkowań społecznych ekonomicznych i politycznych.
Nagroda stanowi także formę uhonorowania trudu autorki przekładu w zakresie możliwie najwierniejszego odzwierciedlenia oryginalnego przekazu autora.

KATEGORIA: TŁUMACZ
Odyseja, Homer, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Robert Roman Chodkowski, Towarzystwo Naukowe KUL

Wybitny przykład sztuki przekładu z języków antycznych, który zbliża arcydzieło Homera do charakterystyki percepcji tekstów klasycznych przez współczesnego czytelnika. Dzieło stanowiące dowód odwagi i tytanicznej pracy tłumacza, naznaczonej mistrzowską dbałością o czystość przekazu treści oryginalnego utworu, uwzgledniające potrzeby i wymagania współczesności. Hołd oddany arcydziełu światowej literatury, pozwalający zachować jego wielkość dla kolejnych pokoleń.

KATEGORIA: PUBLICYSTYKA RELIGIJNA
Wiara w Boga we współczesnym świecie, Gerhard Kardynał Müller, Wydawnictwo KUL (2 dyplomy)

Prawdziwy i praktyczny przewodnik dla wszystkich, którzy szukają Boga we współczesnym, coraz mocniej zsekularyzowanym, świecie. Wskazówki, które pozwalają czytelnikowi, w zależności od jego potrzeb, umocnić w sobie, lub na nowo odnaleźć fundament wiary. Nie koniecznie na przekór postępowi naukowemu, cywilizacyjnemu i technologicznemu, ale uwzględniając charakterystykę i skutki jakie niosą ze sobą te zjawiska. Dzieło, którego idea zawiera się w dwóch jednoczesnych stwierdzeniach, że ostateczne poznanie Boga jest możliwe tylko w miłości, a miłość jest spełnieniem człowieka w Bogu.

Kalendarz Rolników 2021 dla Miasta i Wsi, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników

Fenomen wydawniczy, który kształtuje świadomość kolejnych pokoleń polskich rolników. Dzieło stanowiące dowód blisko dwóch dekad wytrwałej służby na rzecz informowania i podnoszenia poziomu wiedzy i odpowiedzialności społecznej przedstawicieli jednej z czołowych gałęzi rodzimej gospodarki. Publikacja ta pełni rolę zawodowego doradcy, a jednocześnie, jak najbardziej wytrawna publicystyka społeczna, dotyka spraw najważniejszych dla codzienności Polaków.

KATEGORIA: ESEISTYKA
Idiotokracja, czyli zmowa głupców, Janusz Szewczak, Wydawnictwo Biały Kruk

Przenikliwe studium współczesnego wymiaru zjawiska głupoty. Autor stawia trudne pytania, które ilustrują uzasadnione obawy człowieka zatroskanego o losy świata, Polski i społeczeństwa. Szuka przyczyn głupoty, analizuje niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą dla teraźniejszości i przyszłości. Analizuje realne zagrożenie, czy wpłynie ona na kształt naszej rzeczywistości w postaci prymatu tytułowej idiotokracji, jako fundamentu życia społecznego.

KATEGORIA: DUCHOWOŚĆ
Silentium – polisemiczna wartość i sprawność. Studium teologiczno-duchowe, Teresa Paszkowska, Towarzystwo Naukowe KUL

Stojąca na najwyższym intelektualnym poziomie refleksja, której bohaterami są dwa pojęcia „cisza” i „milczenie”. Autorka wytrwale analizuje wieloznaczność tych pojęć, wskazując na wagę kontekstów i konwencji, które im towarzyszą. W trafny sposób wskazuje ciszę i milczenie jako trwały element rzeczywistości, towarzyszący współczesnemu człowiekowi na co dzień.

KATEGORIA: ŚWIADECTWO
Wielkie zatrzymanie, prof. Aleksander Nalaskowski, Wydawnictwo Biały Kruk

Głośno i ostro brzmiący komunikat „Uwaga!” Odważna próba analizy możliwego wpływu gwałtownych wydarzeń społecznych i politycznych z ostatnich lat na przyszły kształt rzeczywistości naszej ojczyzny. Autor w otwarty sposób uświadamia czytelnikowi skalę wyzwania, jakie całemu światu rzuciło tytułowe Wielkie Zatrzymanie, będące skutkiem pandemii wirusa COVID-19. Próbując odpowiedzieć na fundamentalne pytanie „Co się stało z ludźmi?” pokazuje zagrożenia moralne, gospodarcze i kulturowe, jakie stały się udziałem nas wszystkich.

Niezłomny Błogosławiony. Stefan kard. Wyszyński. Album z płytą CD – The Indomitable Blessed. Il Beato Indomito. Głos bł. kard. Wyszyńskiego na archiwalnych nagraniach. Wspomnienia świadków. Fakty z życia. Album fotograficzny, oprac. Jan Kapitan, Wydawnictwo AA

Świadectwo wielkości, przepełnionego łaską Ducha Świętego, człowieka, które swoje życie poświecił służbie Bogu i ludziom. Niezłomnego obrońcy Kościoła, religii i człowieczeństwa stojącego u podstaw każdej społeczności, zwłaszcza Narodu. Znakomite źródło do poznania osoby, nauczania i duchowego dzieła Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wielojęzyczny wymiar publikacji czyni ją pozycją wyjątkową, skutecznym narzędziem do propagowania myśli Prymasa Tysiąclecia nie tylko wśród rodaków, ale także krzewienia jego posłannictwa w skali globalnej.

KATEGORIA: SERIA WYDAWNICZA (DZIEŁA ZEBRANE)
Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, Peter Raina tom I: 1901-1963; tom II: 1964-1966; tom III: 1967-1972; tom IV: 1973-1977; tom V: 1978-1981, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Opus magnum autora – wnikliwe kompendium wiedzy na temat życia i działalności błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Opowieść
o kapłanie i człowieku silnej wiary i nieustępliwego charakteru, skupionym na realizacji posłannictwa, nierzadko za cenę trudnych i czasem niepopularnych decyzji i działań. Hołd złożony posłudze oraz dorobkowi intelektualnemu, duchowemu i pasterskiemu Prymasa Tysiąclecia.

Hetman Chrystusa, Jolanta Sosnowska (tomy 1-4), Wydawnictwo Biały Kruk

Osobisty hołd autorki złożony pontyfikatowi Papieża Polaka. Niespotykany wręcz przykład dzieła, które kreuje obraz swojego bohatera na wielu płaszczyznach, stanowiąc równocześnie wnikliwą analizę nauczania, kronikę dobrych uczynków, katalog inspiracji dla zmian społeczno-politycznych o wymiarze globalnym oraz dowód na siłę Miłości, która potrafi zmieniać świat na co dzień.
Obraz wielkości pontyfikatu, której źródeł należy doszukiwać się w istocie człowieczeństwa Jana Pawła II, jego charakterze, umiłowaniu Boga i ludzi, zdolności do poświęcenia i cierpienia na rzecz globalnej wspólnoty wierzących.

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA DZIECI
Nagrody nie przyznano

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA MŁODZIEŻY
Bursztyny, Zofia Kossak, Instytut Wydawniczy PAX

Skierowana do nastoletnich czytelników niezwykła opowieść, która płynie przez tysiącletnią historię polskiej państwowości. Pozornie zwyczajny zbiór opowiadań, który jednak ociera się o status arcydzieła. Autorka w mistrzowski sposób pomaga budować czytelnikowi jego tożsamość, wzmacniając w nim poczucie polskości i płynącej z niego osobistej dumy. Odwołując się do przykładów zjawisk i zdarzeń z przeszłości, wskazuje na fundamentalne cechy, które charakteryzują współczesną Polskę i Polaków.

KATEGORIA: MULTIMEDIA
Wydawnictwa multimedialne: 1920. Bitwa, która ocaliła Europę; Prezydent RP Lech Kaczyński – Świadectwo; Smoleńsk – ostatnia misja. Pamięci Ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku, Archiwum Polskiego Radia oraz Agencji Muzycznej Polskiego Radia

Nagrodę przyznano za zachowanie pamięci o chwalebnych i bolesnych wydarzeniach z historii naszej Ojczyzny. Stanowi ona potwierdzenie Polskiego Radia jako istotnego świadka narodowej historii na przestrzeni ostatniego stulecia.

Zieja, film biograficzny w reżyserii Roberta Glińskiego, na podstawie scenariusza Wojciecha Lepianki; Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Telewizja Polska S.A.

Nagrodę przyznano za przybliżenie postaci charyzmatycznego kapłana i działacza społecznego, duszpasterza, który silny wiarą, niestrudzenie walczy o prawdę i sprawiedliwość; bohatera niepokornego, który nie boi się zadawać pytań o zło wkraczające do otaczającego go świata i szukać winy nie tylko w innych, ale też w sobie.

KATEGORIA: MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA KLASYCZNA
Benedictus XVI in honorem, Paweł Łukaszewski, chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra, Requiem Records

Muzyczny hołd złożony nierozerwalnej więzi, jaka łączy liturgię i sztukę. Twórcy albumu podkreślają rolę, jaką zwłaszcza dla muzyki, stanowi właśnie liturgia, która staje się jednoczesnym źródłem artystycznej inspiracji, kreacji i spełnienia. Dzieło Benedictus XVI in honorem dowodzi niezbicie, że sztuka, która nie szuka odniesienia do Boga, pozbawiona jest nie tylko swojej niezwykłej mocy, ale wręcz podstawowego sensu.

KATEGORIA: MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA – WSPÓŁCZESNA
Abba Ojcze. Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II, TVP S.A., Klasztor Jasnogórski

Przepełniona modlitwą i muzyką pamiątka finału pielgrzymowania na Jasną Górę w roku 2020. Album stanowi ukoronowanie misterium wielodniowego wysiłku pielgrzymów. Jest wyrazem ich religijnego uniesienia związanego z poczuciem przynależności do świętej wspólnoty.


Wyróżnienia FENIKS 2021

KATEGORIA: LITERACKA
Wołanie trzciny nadłamanej, s. Urszula Michalak, Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie

Poezja opisująca piękno codzienności, zwyczajny zdarzeń i zjawisk otaczających autorkę i każdego z nas. Twórczość, z której emanuje metafizyka dnia codziennego, naznaczona duchową tożsamością autorki.

Poematy biblijne z lat 1965-2020, Piotr Matywiecki, Państwowy Instytut Wydawniczy

Zapis trwającej od ponad pół wieku poetyckiej podróży inspirowanej tematyką biblijną. Na przestrzeni kolejnych dekad autor kreuje swoją moralną, intelektualną i filozoficzną świadomość poprzez nawiązania do nieskończenie bogatego zasobu wątków postaci i znaczeń, które odnaleźć można na kartach Pisma Świętego.

KATEGORIA: EDYTORSTWO
Ksiądz major Ignacy Jan Skorupka, Wiesław Jan Wysocki, Instytut Pamięci Narodowej

Obraz kapłana i patrioty, który w historii narodu polskiego wpisał się ceną, jaką przyszło płacić pokoleniu II Rzeczypospolitej za obronienie dopiero co wywalczonej wolności. Wnikliwa sylwetka jednego z najważniejszych postaci masowej wyobraźni wojny roku 1920 r.

Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego, konsultacja dr Jan Tarczyński, ks. płk. SG dr Zbigniew Kępa, Ordynariat Polowy / Centralna Biblioteka Wojskowa

Publikacja prezentuje ogrom dokonań księży – żołnierzy, którzy swoją posługą służyli Bogu, Polsce i bliźnim. Oddaje także zasługi organizacjom duszpasterskim, które od ponad 100 lat wspierając polskiego żołnierza w jego codziennych obowiązkach, niezależnie od charakteru oraz miejsca pełnionej służby wojskowej.

Trzy poematy, Karol Wojtyła, red. odpowiedzialny ks. dr Marek Szymański, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

Artystyczne wydanie trzech poematów poetyckich Karola Wojtyły ukazujące bogactwo jego pisarskiego dorobku. Połączenie twórczej pasji i bogatej szaty graficznej wzbogaca lekturę literackiego dzieła i czyni publikację wyjątkową pamiątką stulecia rocznicy urodzin Papieża Polaka.

Modlitewnik z Aniołem, Modlitewnik ze Świętym Józefem, red. Wacław Borek, PETRUS-LIBRI – Artystyczna Pracownia Wydawnicza

Niezwykłe przykłady współczesnego edytorstwa artystycznego. Swoim charakterem dzieła nawiązują do tradycji edytorskich, dla których kunszt wykończenia oprawy tworzył swoiste misterium sztuki jubilerskiej. Wykorzystanie poszczególnych materiałów i elementów dekoracyjnych niesie ze sobą głęboki, symboliczny wymiar.

KATEGORIA: EDYTORSTWO – ALBUM
Bitwa warszawska 1920: dzieła sztuki – fotografie – odezwy = 1920: works of art. – photographs – proc/amations, Tadeusz Skoczek (red.), Muzeum Niepodległości w Warszawie / Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza

Publikacja stanowi symboliczną podróż w czasie. Opublikowane w niej reprodukcje plakatów, rzadkich fotografii i haseł z oryginalnych propagandowych komunikatów przenoszą współczesnego odbiorcę w sam środek wydarzeń roku 1920, wiernie atmosferę społeczeństwa, powszechną mobilizację wobec wspólnego śmiertelnego wroga.

Caravaggio. Stwarzanie widza, Giovanni Careri, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce

Publikacja oddaje pełnię artystycznego kunsztu lombardzkiego mistrza, wskazując na charakterystyczne cechy jego twórczości. Wyraźnie zaznaczono w niej skrajne wręcz umiłowanie malarza do realistycznej prezentacji uwiecznianej rzeczywistości i stojącą za każdym pociągnięciem pędzla chęć wejścia w interakcję z widzem.

Ilustrowany Świat Biblii. Przewodnik po Starym i Nowym Testamencie, Scott Hahn, Wydawnictwo Fronda

Wydawnictwo prezentujące i promujące najnowszą wiedzę na temat najważniejszych wątków, opisanych wydarzeń, znaczeń i postaci pojawiających się na kartach Starego i Nowego Testamentu. Znakomite kompendium służące do powiększania wiedzy o świecie biblijnym odbiorcom niezależnie od ich wieku.

Duchowe pielgrzymowanie. Polska i świat, Robert Szybiński, P.H.W. „Arystoteles” Matusiak Marek

Kompendium wiedzy o popularnych, polskich i zagranicznych, miejscach kultu religijnego, które od stuleci cieszą się niesłabnący zainteresowaniem pielgrzymów. Praktyczny przewodnik po miejscach świętych i sanktuariach, które dają gwarancję doświadczenia szczególnych łask, uzyskania opieki czy wstawiennictwa Matki Bożej czy świętych.

KATEGORIA: HISTORIA
Antymilenium. Konflikt państwa z Kościołem na tle obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-1966/1967), Bartłomiej Noszczak, Instytut Pamięci Narodowej

Autor odsłania realia związane z relacjami między władzami i służbami PRL a Kościołem na przestrzeni dekady poprzedzającej rocznicę tysiąclecia chrztu Polski. Posługując się swoim znakomitym warsztatem badawczym autor z powodzeniem ukazuje niuanse realizowanego w tym okresie, na wielu płaszczyznach, starcia o rząd dusz Polaków.

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018, Joanna Nastalska-Wiśnicka, Wydawnictwo KUL

Świadectwo stuletniego dorobku intelektualnego i kulturalnego powstałego w wyniku działalności książnicy lubelskiej uczelni. Publikacja stanowi przewodnik po historii placówki, jej zbiorach, przywołując postacie najbardziej zasłużone dla działalności oraz dokonania, które przyczyniły się do rozkwitu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Gniazdo polskie, dr Bohdan Urbankowski, Wydawnictwo Biały Kruk

Zbiór esejów dedykowanych niezwykłym postaciom z ponad tysiącletniej historii Polski, które przyczyniły się do rozwoju polskiej kultury i państwowości. Zachowania i cechy wielu z bohaterów, których uwieczniono na kartach tej publikacji mogą stanowić wzór do naśladowania także dla współczesnego człowieka i obywatela.

Grudniowa kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia’70, Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz, Instytut Pamięci Narodowej

Publikacja przypomina wydarzenia Grudnia ´70 koncentrując się na udziale i roli miejscowego Kościoła katolickiego. Szczegółowo ukazuje kontekst polityczny i społeczny, wynikające z nich możliwości działania, a także reakcję i zaangażowanie Kościoła
w Trójmieście.

Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871-1933. Struktury i ludzie, Witold Matwiejczyk, Towarzystwo Naukowe KUL

Premierowa na rodzimym rynku wydawniczym monografia dedykowana tematyce służb policyjnych zaboru pruskiego, stanowiąca podstawowe źródło wiedzy na temat tego okresu historycznego. Wsparta najwyższej próby narzędziami krytycznymi misja prezentacji sytuacji i roli, jaką zaborcza policja polityczna odgrywała w kształtowaniu życia społecznego i politycznego.

KATEGORIA: HISTORIA – „NIEPODLEGŁA”
Twórcy Państwowości Polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos, Skoczek Tadeusz (red.), Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości

Kalejdoskop wielkich postaci z historii naszej ojczyzny związanych z procesem odzyskania niepodległości i tworzenia polskiej państwowości po roku 1918. Opracowane z zachowaniem najwyższych standardów badawczych sylwetki niezwykłych osobowości, patriotów i narodowych bohaterów, których intelektualna aktywność i ciężka praca doprowadziły do powstania i kształtowały II Rzeczpospolitą Polską na przestrzeni dwóch dekad jej istnienia.

Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Antoni Dębiński, Magdalena Pyter, Wydawnictwo KUL

Biografia inicjatora twórcy i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Opowieść o pasji, misji i wizji stworzenia uczelni w oparciu o najwyższe standardy moralne, etyczne, edukacyjne i naukowe. Ważna pamiątka początków katolickiej uczelni, która w kolejnych dekadach stała się prawdziwą alma mater dla pokoleń świeckich i kościelnych intelektualistów.

Wierni do końca. Kapelani Wojskowi ofiary Zbrodni Katyńskiej, Bogusław Szwedo, Ordynariat Polowy Warszawa

Publikacja oddaje cześć posłudze i ofierze życia kilkudziesięciu kapelanów wojskowych i innych duchownych, którzy stali się ofiarami sowieckiej Zbrodni Katyńskiej. Autor ukazuje heroizm ich służby na rzecz innych jeńców oraz bezkompromisową postawę wobec prześladowców i oddanie Chrystusowi. Przymioty, które sprowadziły na nich męczeńską śmierć.

KATEGORIA: NAUKI KOŚCIELNE
Dekalog, ks. prof. Waldemar Chrostowski, Wydawnictwo Biały Kruk

Autor przekonuje, że wraz z upływem kolejnych stuleci i dynamicznym postępem cywilizacji warto wracać do istoty Dziesięciu Przykazań. Pochylić się nad aktualnością ich przekazu, znaczenie i wpływu, jaki mogą wywierać na kształtujące się nowe pokolenia. Sprawdzać czy wciąż są w stanie docierać do masowej wyobraźni za pomocą głębokiej i uniwersalnej mądrości, jaką emanują.

Ojcze nasz. Niech Modlitwa Pańska stanie się naszym chlebem powszednim, bł. kard. Stefan Wyszyński, Wydawnictwo Święty Wojciech

Rozważania na temat Modlitwy Pańskiej. Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński przekonuje, że właśnie ta modlitwa jest najlepszą szkołą miłości bliźniego. I jaką taką powinniśmy obcować z nią codziennie, czyniąc stałym i ważnym elementem naszego życia.

Śledztwo w sprawie sekretu fatimskiego. Czy w Fatimie Maryja ostrzegała przed soborem watykańskim II i nową Mszą? Studium teologiczne, Dawid Mielnik, Wydawnictwo KUL

Autor wnika w zawiłe meandry trzeciej tajemnicy fatimskiej, śmiało stawiając trudne pytania, stojące często w opozycji do oficjalnej wykładni watykańskiej. Bez obaw konfrontuje istniejące interpretacje znanych faktów i dokumentów i formułuje tezy, które przybliżają go do prawdy.

KATEGORIA: KOŚCIÓŁ WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI
Dignity in Suffering. Closeness in Dying. Love in Mourning. Interclisciplinary Study, Cristopher Ciccarino, Mirosław Kalinowski, Krzysztof Konstanty Masłowski, Leon Szot, Antoni Świerczek, Dianne Traflet, Towarzystwo Naukowe KUL

Interdyscyplinarne stadium istotnych społecznie i etycznie problemów godności w cierpieniu, bliskości w umieraniu i miłości w żałobie. Zagadnienia te rozpatrywane są na kilku płaszczyznach, z punktu widzenia kilku dyscyplin teologicznych (od biblistyki i patrologii poprzez teologię moralną o pastoralną, aż po homiletykę.

Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie, Piotr Guzdek – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie, Wydawnictwo św. Stanisława

Publikacja dotyczy niezmiernie ważnego i bolesnego aspektu posługi kapłańskiej. Pomoc rodzinom znajdującym się w takiej sytuacji to wyzwanie, którego podjęcie wymaga szczególnych kompetencji i wyczucia. Publikacja ma zadanie wspierać zarówno kapłanów, jak i rodziny we wspólnym, godnym przejściu tego procesu.

Prymas Wyszyński. Ojciec Ojczyzny, Czesław Ryszka, Wydawnictwo Biały Kruk

Publikacja ukazuje życie i dzieło Prymasa Tysiąclecia. Postać narodowego bohatera, który wytrwale niósł brzemię reprezentacji kościoła w Polsce wobec władz PRL. Który w imię prawdy codziennie mierzył się z bezwzględnym i silniejszym instytucjonalnie przeciwnikiem, który w swoich działaniach nie przejmował się ograniczeniami moralnymi czy prawnymi. Który podejmował trudne decyzje po ich głębokim przemyśleniu i przemodleniu.

Tajne Archiwum Watykańskie. Nieznane karty historii Kościoła, Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń, Rosikon Press

Fascynująca opowieść o głośnych i kontrowersyjnych wydarzeniach z historii Kościoła, które nawet po kilku stuleciach wzbudzają żywe zainteresowanie mediów i opinii publicznej, dając podstawę dla rozlicznych teorii spiskowych, ale także inspirując kolejne pokolenia twórców i odbiorców masowej kultury popularnej.

KATEGORIA: KSIĄŻKA AUTORA ZAGRANICZNEGO
Prawdziwe oblicze islamu, Guy Pages, Wydawnictwo AA

Bezkompromisowy obraz islamu autorstwa francuskiego duchownego, znanego badawcza i krytyka islamu. Autor imponuje szczerością przekazu oraz przekonuje niestrudzoną argumentacją i niezachwianą wiarą w głoszone poglądy. Stawia na mocny przekaz, który ma służyć prezentacji obiektywnych faktów i dotarciu do prawdy.

W poszukiwaniu swojej Alma Mater. Estońscy inżynierowie i architekci, którzy przed II wojną światową uzyskali wykształcenie na europejskich uczelniach technicznych, Raimo Pullat, Tõnis Liibek, Wydawnictwo KUL

Efekt wytężonej pracy badawczej w celu zilustrowania części dziejów europejskiej edukacji dedykowanej dziedzinom technicznym. Obraz mało znanej polskiemu czytelnikowi świat estońskiej inteligencji technicznej, która przyczyniła się do rozwoju tego kraju na przestrzeni XX wieku.

Benedykt XVI. Wiara i proroctwo, Giovan Battista Brunori, Wydawnictwo Bernardinum

Publikacja ukazuje różnorodność i bogactwo posługi duchowej i intelektualnego dorobku Josepha Ratzingera. Czytelnik poznaje papieża Benedykta, dzięki wnikliwej analizie jego osobistych wspomnień, twórczości piśmienniczej, oficjalnych dokumentów, ale także świadectw osób, które towarzyszyły mu w tej trwającej kilkadziesiąt lat aktywności życiowej, duszpasterskiej i naukowej.

KATEGORIA: TŁUMACZ
Nowa Filokalia. Droga do modlitwy serca, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, Wydawnictwo Esprit

Poświęcona modlitwie serca antologia wybranych klasycznych tekstów chrześcijańskiego Wschodu. To przewodnik po technikach i niuansach modlitwy, odpowiadający na pytania o jej sens, optymalny charakter i potencjalny wpływ na ludzkie życie.

Wyznania, św. Augustyn, tłum. prof. Stanisław Stabryła, Wydawnictwo Esprit

Nowy przekład klasycznego dzieła św. Augustyna z Hippony. Otrzymujemy świadectwo duchowej walki autora i jego nawrócenia w tłumaczeniu, które zachowując wszelkie standardy sztuki przekładu, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom współczesnego odbiorcy.

KATEGORIA: PUBLICYSTYKA RELIGIJNA
Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Milena Kindziuk, Wydawnictwo Esprit / W Drodze

Z entuzjazmem i zaangażowaniem godnym dziennikarza śledczego, autorka analizuje pochodzenie i dzieje rodziny Wojtyłów, losy rodziców Papieża Polaka. Z tej pracy zrodził się obraz rodziny silnej, a zarazem pokornej, która zawierzyła Bogu. Publikacja pozwala także lepiej zrozumieć postać samego Jana Pawła II, jego postawę duchową, sposób postrzegania spraw społecznych, przywiązanie do tradycji religijnej.

KATEGORIA: ESEISTYKA
Bunt barbarzyńców, prof. Wojciech Roszkowski, Wydawnictwo Biały Kruk

Autor ukazuje współczesne zagrożenia cywilizacyjne i kulturowe, starając się odpowiedzieć na fundamentalne pytania o naszą tożsamość i sens istnienia, sposoby walki ze złem obecnym na świecie. Przekonuje, że w celu dotarcia do dobrych rozwiązań tych dylematów nie wolno unikać trudnych pytań i niełatwych odpowiedzi.

Solidarność znaczy więź AD 2020, Zbigniew Stawrowski, Instytut Myśli Józefa Tischnera / Państwowy Instytut Wydawniczy

Autor dowodzi jak istotne znaczenie dla narodowej i społecznej wspólnoty ma solidarność. Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z postępującym procesem jej osłabiania i zanikania. Jednocześnie stara się przekonać, że nie warto tracić nadziei, a wspólna przyszłość zależy od naszych wyborów i czynów.

KATEGORIA: DUCHOWOŚĆ
Biblia Nawarska. Pismo Święte Nowego Testamentu z komentarzem duchowym, Komitet redakcyjny edycji hiszpańskiej: Jose Maria Casciaro (t), Gonzalo Aranda (t), Santiago Ausin, Claudio Basevi (t), Vicente Balaguer, Francisco Varo, Juan Chapa, Wydawnictwo Apostolicum

Hiszpańska edycja Pisma Świętego opatrzona komentarzami teologiczno-duchowymi biblistów z uniwersytetu w Nawarze. Praca hiszpańskich badaczy uwzględnia dystans kulturowy, geograficzny i cywilizacyjny, jaki dzieli współczesnego odbiorcę Biblii od czasów, w których powstała. Komentarze koncentrują się na najważniejszych momentach opisywanych zdarzeń, przybliżając zamysł natchnionych autorów Nowego Testamentu.

KATEGORIA: ŚWIADECTWO
Listy z KL Dachau Wiktora Jacewicza SDB, red. ks. dr Jarosław Wąsowicz, Instytut Pamięci Narodowej

Przejmująca korespondencja salezjanina Wiktora Jacewicza, więźnia obozu koncentracyjnego KL Dachau. Charakter i wymowa korespondencji naznaczone wymogami nazistowskiej cenzury, w bardzo ascetyczny sposób odnoszą się do realiów życia obozowego. Jednocześnie rysują obraz autora jako człowieka, który dzięki modlitwie i liturgii cały czas nie stracił nadziei.

Ze sobą. Świadectwa małżonków o swoim powołaniu, pod red. ks. Wojciecha Rebety, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”

Zbiór głębokich refleksji na temat życia małżeńskiego, imponujących szczegółowością analizy na temat instytucji małżeństwa i trafności konstruowanych wniosków. Pozycja idealna dla małżonków oraz osób dopiero planujących przystąpienie do tego sakramentu.

Z Chrystusem do końca. Męczeństwo Sług Bożych w Związku Sowieckim, praca zbiorowa pod red. ks. Krzysztofa Pożarskiego, Wydawnictwo AA

Upamiętnienie ofiary i martyrologii osób świeckich i zakonnych w łagrach syberyjskich i innych miejscach kaźni byłego Związku Sowieckiego. Zbiór niezwykle poruszających świadectw „męczenników ze Wschodu”, przez lata zapomnianych i pomijanych w przekazie medialnym i doniesieniach historyków.

KATEGORIA: SERIA WYDAWNICZA (DZIEŁA ZEBRANE)
Seria: Ostatnie lata polskiego Lwowa; Ostatnie lata polskiego Wilna; Ostatnie lata polskich Kresów; Najdalsze Kresy. Ostatnie polskie lata; Sławomir Koper i Tomasz Stańczyk, Wydawnictwo Fronda

Podróż w przeszłość i dowód niezwykłość zjawiska kulturowego i społecznego, jakim były przedwojenne polskie Kresy. Autorów cechuje umiejętność mistrzowskiego doboru tematów i wątków, zapomnianych historii, zdolność do przytaczania barwnych postaci – świadków dawno minionej epoki.

Seria: „W służbie: W służbie Słowa, W służbie metafory, W służbie dźwięku, W służbie muzyki”, ks. Grzegorz Poźniak, Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

Osobista opowieść o roli jaką w życiu autora odgrywa muzyka, poezja, słowo tworzone i wykorzystywane w codziennej posłudze kapłańskiej. Elementy towarzyszące mu od dzieciństwa przez kolejne etapy życia, składające się na jego codzienną służbę na rzecz Boga i ludzi.

Seria: Prace z dziejów szkolnictwa i opieki społecznej w Polsce, tom XXI, Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia, Marian Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL

Seria stanowi bezcenne źródło informacji i wiedzy na temat dziejów polskiego szkolnictwa na przestrzeni kilku stuleci. Kolejne publikacje stanowią uznanie dla działalności formacyjnej wielu pokoleń edukatorów w ramach istniejących w poszczególnych epokach szkolnych systemów państwowych, kościelnych, zakonnych oraz prywatnych.

Seria: “Semper Deo et Patriae. Wybór tekstów rektora KUL”. Tom I: Przemówienia i listy, cz. 1 -2; Tom II: Wywiady; Tom III: Homilie; Tom IV: Rozważania jasnogórskie, ks. prof. Antoni Dębiński, Wydawnictwo KUL

Czterotomowy zbiór podsumowujący aktywność piśmienniczą autora, z okresu w którym przez osiem lat sprawował funkcję rektora KUL przynosi obraz niezwykłego okresu w jego życiu. Czasu wypełnionego intensywną pracą, rozważaniami nad kondycją nauczania na poziomie akademickim, aktywnością medialną i duszpasterską.

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA DZIECI
Ewangelia dla dzieci 2021, ks. Bogusław Zeman SSP, Edycja Świętego Pawła

Publikacja pozwala łączyć zabawę z poznawaniem świata. Bohaterowie książki – bliźniacy Zuzia i Antek poznają fascynujący świat Pisma Świętego, a najmłodsi czytelnicy mogą, przez cały rok, z radością towarzyszyć im w odkrywaniu mądrości płynącej z Biblii przez cały rok.

Odkryj świat Biblii. Fascynująca podróż z bohaterami najważniejszej księgi świata, ks. Sebastian Kosecki, Wydawnictwo eSPe

Zachęta do odbycia niezwykłej podróży w przeszłość, do świata, który znamy z kart Biblii. Skierowana do młodszych nastolatków pouczająca lektura, która przybliża im postacie, kulturę, języki, obyczaje i dokonania cywilizacyjne z czasów życia Pana Jezusa.

Książka, Tadeusz Szyma, ilustr. Adam Rokowski, Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater

Swoista literacka i poetycka miniatura dedykowana… Książce. Autor uznaje ją za najlepszego przyjaciela każdego człowieka, który towarzyszy mu od dzieciństwa przez kolejne lata życia. Fundament wspomnień, wyobraźni, wiedzy. Fundament życia.

KATEGORIA: KSIĄŻKA DLA MŁODZIEŻY
Selfie smartfonem Boga. Odkryj swoją wartość, Damian Krawczykowski, Wydawnictwo Świętego Wojciecha

Szczera analiza zagrożeń jakie i wyzwań, ale także szans, które niesie ze sobą współczesny świat i rozwój cywilizacyjny. O dorastaniu do trudnej umiejętności doceniania samego siebie. Poruszająca opowieść o szukaniu własnej tożsamości i naznaczonej trudami wędrówce w kierunku bożej Miłości.

Obdarowani sobą. Sztuka budowania więzi, Magdalena Kleczyńska, Wydawnictwo Esprit

Publikacja pełni rolę przewodnika w trudnym i odpowiedzialnym procesie budowania więzi. Wspólnoty między kobieta a mężczyzną, młodymi ludźmi, stojącymi często na początku drogi do mentalnego, duchowego i społecznego rozwoju. Do przyszłego życia Razem.

KATEGORIA: MULTIMEDIA
Moc Słowa. Biblijna gra planszowa, Hanna Chodak, Wydawnictwo Pasterz

Wyobraźnia twórców gry staje się zaproszeniem do niezwykłego świata rodem z Opowieści Gobelinu. Znakomity sposób na spędzenie wspólnych chwil w rodzinnym gronie. Czasu wypełnionego przygodą, nauką i wartościowymi treściami.

Więcej niż cieśla – audiobook mp3, Josh i Sean McDowell, Oficyna Wydawnicza VOCATIO

Publikacja mobilizuje do szczerych rozważań na temat prawdziwej roli Jezusa w życiu każdego z nas. Autorzy stawiają czytelnika przed rzeczywistym intelektualnym dylematem, zadając mu ważne pytania i podpowiadając przekonujące odpowiedzi.

Nie jesteś gorylem. Dźwiękowy zapis wykładów, Wanda Półtawska, Edycja Świętego Pawła

Autorka niezbicie dowodzi, że człowiek jest stworzeniem ukształtowanym przez Boga, jednocześnie zwracając uwagę na ułomności naszego gatunku i niebezpieczeństwa jakie one rodzą. Zwraca uwagę na ograniczenia i możliwości ludzkiej osobowości i cielesności, wskazując ścieżki do realizacji ludzkiego potencjału w oparciu o chrześcijańskie zasady życia społecznego.

KATEGORIA: MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA – WSPÓŁCZESNA
Opowieść o miłości, Aleksandra Lucińska i Lilianna Mordzak, tworzące pod pseudonimem Boże Granie, Fundacja Uwierz Miłości

Przepełnione modlitewnym uniesieniem muzyczne rozważania na temat Słowa Bożego. W ich centrum artystki ulokowały wątek Miłości, który dominuje biblijne treści. Zaskakujące wołanie Boga, który kocha płacze, tęskni a czasem cierpi. Ale zawsze otrzymuje odpowiedź człowieka.

Zostanie mi muzyka… , ks. Piotr Pawlukiewicz (teksty), Krzysztof Antkowiak (muzyka), RTCK

Album ukazuje moc twórczej pasji dwóch artystów: synergię talentu wokalisty i multiinstrumentalisty Krzysztofa Antkowiaka, natchnionego przez duchowy i intelektualny przekaz płynący z tekstów ks. Piotra Pawluśkiewicza. To hołd złożony przyjaźni inspirowanej sztuką, ponieważ… muzyka pozostaje na zawsze.

Życie z Aniołami, s. Maria Druch, POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa

Utkana z muzyki i słów historia o duchowej relacji możliwej tylko między dwoma tworami tego samego Ojca: człowiekiem i jego niebańskim opiekunem. Czas spędzony z tą muzyczną opowieścią to szansa na realne bliskie spotkanie z aniołami.

KATEGORIA: MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA KLASYCZNA
Najpiękniejsze Kolędy, IL CANTO, Polskie Radio S.A./Agencja Muzyczna

Album przynosi odświeżające doznanie zmysłowe i duchowe. Charakterystyczny wymiar twórczości zespołu wokalnego Il Canto prezentuje powszechnienie znane oraz te bardziej anonimowe utwory świąteczne w sposób unikalny w obecnych czasach. Niezwykła muzyczna i świąteczna podroż, która wprowadza słuchacza w stan zadumy i refleksji, koi zmysły, przygotowując do jednego z najważniejszego wydarzenia w dorocznym kalendarzu każdego wierzącego. 

Improvisationes, wykonawca: Markus Rupprecht oraz Sonare Deo et populo, wykonawca: Wacław Golonka, Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

Czerpiące swoją inspirację w miłości do Boga i ludzi dwa niezwykłe muzyczne dary serca i umysłu twórców muzyki organowej powstałej na przestrzeni kilku ostatnich stuleci. Olśniewająca kontynuacja niezwykłego cyklu prezentującego niezwykłość bogactwa muzyki organowej istniejącej w różnych zakątkach Śląska Opolskiego. Unikalny przykład bogactwa kulturalnego i duchowego regionu.

Jak Ojciec i Syn. Słudze Bożemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Świętemu Janowi Pawłowi II. Koncert, Tadeusz Szyma, Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater

Wspaniały muzyczny hołd częstochowskich twórców artystów dla dzieła życia Prymasa Tysiąclecia. Dzieło wzbudzające na przemian zadumę i radość w sercu. Niezwykle malowniczo prezentujące wyjątkowość nie tylko nauczania błogosławionego, ale przede wszystkim niezwykłą rolę, jaką odegrał swoją posługą dla rozwoju wspólnoty narodowej w okresie oddziaływania na nią komunistycznego reżimu PRL.


Mały FENIKS 2021

Nagroda Mały FENIKS przyznawana jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym na polu promocji treści i literatury religijnej w szeroko rozumianej przestrzeni kulturalno-społecznej i medialnej. Wyboru laureatów dokonuje Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Poniżej prezentujemy listę laureatów Nagrody Mały FENIKS 2021:

Prof. Dariusz Kowalczyk SJ
Jezuita, profesor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej, profesor Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W latach 2003-2009 prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.
Nagrodę Mały FENIKS 2021 przyznano za propagowanie wiary i kultury w mediach katolickich: tygodnikach opinii, programach radiowych, telewizyjnych, felietonach prasowych. W dowód uznania za wytrwałe przybliżanie odbiorcom, słuchaczom i społeczeństwu duchowego i intelektualnego dziedzictwa chrześcijaństwa.

Radio Warszawa
Za świadomą i skuteczną realizację misji ewangelizacyjnej; działalność edukacyjną
i kulturotwórczą, która pozwoliła rozgłośni stać się prawdziwym chrześcijańskim głosem swojego regionu, liderem opinii katolickiej, aktywnie wspierającym wartości i postawy wyznawane przez Kościół powszechny: za wytrwałość w służbie Słowa, promocję kultury chrześcijańskiej we wszystkich jej przejawach, w tym kultury słowa i czytelnictwa, m.in. poprzez promocję wartościowych książek religijnych, które służą rozwijaniu i umacnianiu własnej wiary słuchaczy.

Rodzinny Ekspres
Program dla rodzin i o rodzinach, w których centralne miejsce zajmuje promocja dobrych
i wartościowych treści. Będący stałym punktem programu „kącik dobrej książki i nie tylko…” to regularne prezentacje i dyskusje o najważniejszych publikacjach o tematyce religijnej ukazujących się w Polsce – nowościach wydawniczych, pozycjach dotyczących bieżących tematów społecznych, kulturalnych i religijnych.


Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich: www.swk.pl

(info Stowarzyszenia Wydawców Katolickich)