Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Grupa Agora w IV kwartale 2021 roku

W 4. kwartale 2021 r. Grupa Agora intensywnie odbudowywała wyniki swoich biznesów. Sprzyjały temu wyższy niż rynkowy wzrost przychodów reklamowych Grupy oraz szybko rosnące wpływy z działalności kinowej – z biletów na seanse filmowe i ze sprzedaży w barach kinowych, odnotowane mimo obostrzeń związanych z pandemią. W efekcie Grupa Agora zakończyła ostatni kwartał 2021 r. wzrostem na każdym poziomie rezultatów operacyjnych – EBIT i EBITDA, a zysk netto Grupy sięgnął ponad 24 mln zł.  


­– 2021 był kolejnym rokiem bezprecedensowych wyzwań. Dzięki elastyczności i zaangażowaniu naszego zespołu systematycznie odbudowywaliśmy wyniki finansowe Grupy Agora, które w 4. kwartale były zbliżone do tych sprzed wybuchu pandemii. Pomimo radykalnego ograniczenia inwestycji rozwijaliśmy też kluczowe dla nas projekty cyfrowe – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Całkowite przychody Grupy Agora wzrosły w 4. kwartale 2021 r. aż o blisko 57,0% w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 r. i stanowiły 351,7 mln zł. Zdecydowała o tym intensywna odbudowa wpływów z działalności kinowej, uzyskana pomimo administracyjnych obostrzeń dotyczących funkcjonowania kin, obowiązujących w związku z kolejną falą pandemii COVID-19. Pomimo restrykcji liczba premier wprowadzonych na wielkie ekrany była wyższa niż przed rokiem, co przyczyniło się do ponad ośmiokrotnego wzrostu zarówno wpływów ze sprzedaży biletów na seanse, jak i ze sprzedaży przekąsek w barach kinowych. W omawianym okresie w obiektach Heliosa kupiono ponad 3,4 mln biletów, czyli niemal dziewięć razy więcej niż przed rokiem – trzeba jednak pamiętać, że w 2020 r. kina w całej Polsce były zamknięte od 7 listopada. Według szacunków Helios S.A. łączna liczba wejściówek sprzedanych na filmy wprowadzone do polskich kin w ostatnim kwartale 2021 r. była istotnie wyższa niż w 2020 r. i wyniosła 14,8 mln, co oznacza wzrost o ponad 846,0%[1]1.

Dzięki wzrostowi we wszystkich segmentach operacyjnych zwiększyły się przychody Grupy Agora ze sprzedaży usług reklamowych – o niemal 16,0% do 174,9 mln zł. Wzrost ten był wyższy niż obserwowany na rynku – w 4. kwartale 2021 r. wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce zwiększyła się bowiem o 11,5%[2]2. Najbardziej wzrosły wpływy reklamowe w segmencie Reklama Zewnętrzna, głównie dzięki wysokiej dynamice przychodów z kampanii realizowanych na nośnikach premium citylight, digital, backlight oraz na nośnikach komunikacji miejskiej. Intensywnie rosły też wpływy reklamowe kin, a przychody z reklam segmentu Radio zwiększyły się w tempie trzykrotnie szybszym niż na rynku.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw zwiększyła się o ponad 9,0% r/r, przede wszystkim z uwagi na wyższe wpływy ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agora oraz dostępu do cyfrowych treści Wyborcza.pl, które kompensowały spadki ze sprzedaży wydań papierowych dziennika. Na koniec grudnia 2021 r. liczba prenumerat cyfrowych „Gazety Wyborczej” sięgnęła ponad 286 tys., a udział wpływów z tej formy sprzedaży treści w jego całkowitych przychodach stanowił blisko 40,0%. Zwiększyły się też wpływy z subskrypcji Premium TOK FM, których liczba na koniec 2021 r. wzrosła do niemal 26,2 tys. Grupa odnotowała też wzrost przychodów z pozostałej sprzedaży, a także z działalności filmowej i gastronomicznej.

Co istotne, systematycznie rosną cyfrowe wpływy całej Grupy Agora – cyfrowe i internetowe przychody Grupy zwiększyły się w 2021 r. o 24,0%. W minionych 12 miesiącach z cyfry pochodziła już połowa przychodów reklamowych Grupy, 37,0% wpływów ze sprzedaży treści i 44,0% wpływów ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora zwiększyły się w 4. kwartale 2021 r. o prawie 27,0% do 327,7 mln zł. Ich wzrost, odnotowany we wszystkich segmentach, związany był z coraz intensywniejszą działalnością biznesów Grupy, zwłaszcza działalności kinowej, która przed rokiem ponownie została zamknięta właśnie w końcówce 2020 r. Zwiększyły się m.in. nakłady na usługi obce oraz na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, a także wydatki na reprezentację i reklamę, które przed rokiem utrzymywały się na niskim poziomie z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu wielu obszarów Grupy czy działania oszczędnościowe. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, iż na porównywalność kosztów i wyników operacyjnych w 4. kwartale 2020 i 2021 r. wpłynęło kilka zdarzeń o charakterze jednorazowym, choć w okresie październik – grudzień ub.r. wpływ ten był zdecydowanie mniejszy[3]3.

Dzięki stopniowemu dostosowywaniu się do funkcjonowania w warunkach pandemicznych oraz mniejszej skali restrykcji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a jednocześnie intensywnej pracy nad odbudową przychodów Grupa Agora odnotowała w 4. kwartale 2021 r. istotną poprawę wyników finansowych. Zysk Grupy na poziomie EBITDA wzrósł o aż o 330,4% i stanowił 68,0 mln zł, a na poziomie EBIT wyniósł 24,0 mln zł. Natomiast zysk netto Grupy Agora w 4. kwartale 2021 r. sięgnął 24,2 mln zł[4]4.

Na podstawie dostępnych danych rynkowych Agora szacuje, że wartość rynku reklamy w Polsce w 2022 r. zwiększy się w porównaniu z 2021 r. o około 4,5%-6,5%.

Zarząd spółki rozpoczął proces tworzenia strategii rozwojowej Grupy Agora na lata 2023 – 2027. Już teraz jednak – z myślą o przyszłości i rozwoju całej Grupy – zapowiedział koncentrację na odbudowie wyników oraz podwojenie wartości inwestycji skupionych na wzmocnieniu najważniejszych biznesów, a zwłaszcza budowaniu ich elastyczności i odporności na gwałtowne zmiany w otoczeniu rynkowym. W przypadku sieci kin Helios i spółki AMS w 2021 r. Grupa Agora zakłada zarówno inwestycje odtworzeniowe, jak i te rozwojowe. Dodatkowo, istotnym projektem, kluczowym dla dalszego rozwoju w cyfrze, będzie rewitalizacja obszarów technologicznych w Grupie. W zakresie akwizycji Agora cały czas ma w planie nabycie wszystkich udziałów w spółce Eurozet.

Wszystkie te zamierzenia mogą zostać spowolnione przez uwarunkowania rynkowe, m.in. wysoką inflację, rosnące ceny towarów i usług, presję płacową oraz strukturalne zmiany na rynku mediów i reklamy, a także konsekwencje gospodarcze i inne związane z atakiem Rosji na Ukrainę.

Źródło: Agora S.A.

www.agora.pl

Dodaj komentarz