Rynek wydawniczy Wydawnictwa

Muza S.A. podsumowała I kwartał 2023 roku

Grupa Kapitałowa Muza S.A. podała szacunki wyników za I kwartał 2023 roku. Zysk netto wyniósł 2,48 mln zł – to najwięcej od IV kwartału 2019 r. Spółka odnotowała zysk najwyższy od 2019 roku.

Przychód ze sprzedaży Grupy Muza S.A w sprawozdaniu skonsolidowanym wyniósł 16,401 mln zł, wobec 7,093 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wynik netto Grupy Muza S.A w sprawozdaniu skonsolidowanym wyniósł 2,481 mln zł zysku wobec 369 tys. zł straty w porównywalnym okresie roku ubiegłego.
Przychód ze sprzedaży w sprawozdaniu jednostkowym wyniósł 14,994 mln zł, wobec 6,349 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wynik netto Muza S.A w sprawozdaniu jednostkowym wyniósł 2,360 mln zł zysku wobec 329 tys. zł straty w porównywalnym okresie roku ubiegłego.


Podstawowym przedmiotem działalności MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 73 jest:

  • działalność wydawnicza i poligraficzna w pełnym zakresie,
  • produkcja i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  • handel i dystrybucja, w szczególności produktów wydawniczych, poligraficznych i innych nośników informacji w pełnym zakresie,
  • działalność reklamowa, organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
  • organizacja targów i wystaw,
  • prowadzenie centrów rehabilitacyjnych, sanatoriów i innych instytucji medycznych.

MUZA S.A. jest jednostką dominującą względem następujących podmiotów:

– jednostki zależne:

Muza Szkolna Sp. z o.o. (Emitent posiada 100% udziałów, 100% głosów – konsolidowana metodą pełną) z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem działalności jest wydawanie książek o charakterze edukacyjnym,

Oh Book! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Emitent posiada 100% udziałów, 100% głosów – konsolidowana metodą pełną), której przedmiotem działalności jest wydawanie książek, gazet, czasopism, działalność agencji reklamowych, sprzedaż detaliczna książek, gazet, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.

PDK S.A. (Emitent posiada 69,73% akcji, 69,73% głosów- konsolidowana metoda pełną) – wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000096325, przedmiotem działalności jest działalność hotelarska.

(źródło: raport nr 16 MUZA S.A.)

Dodaj komentarz