Konkursy literackie

XIX Międzynarodowy Konkurs Poetycki ,,O Laur Sarbiewskiego”

Konkurs jest organizowany z okazji 429 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”. Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.


1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
a) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i b) poezji w języku łacińskim.

2. Celem konkursu jest promocja spuścizny Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie w językach polskim i łacińskim.

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres wskazany przez organizatorów maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach.

a) Utwory w kategorii a) muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości.
b) Tematyka i struktura formalna utworów w kategorii b) jest dowolna.

4 a. Prace w kategorii a) należy nadesłać do 19 kwietnia 2024 roku z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk – decyduje data stempla pocztowego.
b. Prace w kategorii b) należy wysyłać drogą elektroniczną (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: certamen.sarbievianum@gmail.com

5. Dodatkowo (w kategorii A) można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.

6. W kategorii a) każdy utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 maja 2024 r. podczas Inauguracji XIX Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego.

8. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione, spośród uczestników konkursu, tylko osoby nagrodzone.

9. Powołane przez organizatorów komisje decydują o przyznaniu nagród w obydwu kategoriach.

10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

12. Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście. Wyjątkiem będzie przyznanie nagrody w kategorii ,, poezja w języku łacińskim’’ laureatowi z zagranicy.

13. Organizatorzy pokrywają laureatom koszty noclegów i wyżywienia w czasie XIX Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów w zbiorze pokonkursowym. Udział w konkursie jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów.

Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 23 662 27 02 i korespondencyjnie z adresu: mck@mckplonsk.pl

Organizatorzy:

  • Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
  • Związek Literatów na Mazowszu
  • Academia Europaea Sarbieviana
  • Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio

(info Związek Literatów na Mazowszu)

Dodaj komentarz