Dotacje Rynek wydawniczy

Tarcza dla literatów 2022: Książka II

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na kształt i funkcjonowanie polskiego środowiska literackiego. Ogłoszone dwukrotnie przez Instytut Literatury wsparcie w postaci Tarczy dla literatów pozwoliło w poprzednich latach na wydanie ponad dwóch setek artystycznych, niekomercyjnych książek. Analogiczna pomoc dla wydawców i pisarzy została przewidziana również na rok 2022.

Instytut Literatury ogłasza kolejny Konkurs dla autorów – Tarcza dla literatów 2022: Książka II. Przedmiotem są polskojęzyczne książki z zakresu: literatury pięknej, literatury faktu, eseistyki, nauk o literaturze, krytyki literackiej oraz tłumaczeń wyżej wymienionych na język polski. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie do 15 września 2022 roku projektu książki, pisemnego zobowiązanie współpracującego wydawnictwa do wydania książki (w razie uzyskania wsparcia) będącej przedmiotem projektu i poprawnie wypełnionego wniosku.

Zgłoszone do Konkursu książki oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja reprezentująca szeroki przekrój środowisk literackich, której skład zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, a najpóźniej – przy ogłoszeniu rezultatów naboru. Kryterium oceny będzie jakość literacka nadesłanych tekstów według oceny członków komisji.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać w formie pisemnej, przesyłając je mailem na adres tarcza@instytutliteratury.eu. W temacie wiadomości należy podać „Tarcza dla literatów 2022: Książka II” oraz imię i nazwisko, w treści maila zamieścić dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania), a do wiadomości załączyć następujące pliki:

  • projekt książki zawierającej autorskie teksty
  • wypełniony wniosek o zgłoszenie książki do Konkursu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
  • pisemne zobowiązanie współpracującego wydawnictwa do wydania książki (w razie uzyskania wsparcia) będącej przedmiotem projektu, w nakładzie nie mniejszym niż 300 egzemplarzy, w czasie do 10 grudnia 2022 roku
  • kosztorys wydania (w kwotach brutto) uwzględniający honorarium autorskie w wysokości 2500 PLN brutto

Wszystkie szczegóły są opisane w regulaminie konkursu.

Regulamin, formularz, wzór umowy o współpracę oraz lista publikacji dofinansowanych w ramach Tarczy dla literatów w latach 2020–2021 na stronie Instytutu Literatury.

(źródło IL)

Dodaj komentarz