Dotacje Księgarnie Różne

Lista odwołań w ramach programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Instytut Książki podał wyniki odwołań od tegorocznego naboru do programu „Certyfikat dla małych księgarni”, edycja na lata 2023-2024.

Do Instytutu Książki wpłynęło łącznie 26 odwołań, wszystkie były poprawne formalnie. 15 spośród złożonych odwołań zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Beneficjenci zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji o przyznaniu środków, a także o planowanych terminach bezpłatnych szkoleń, które przypomną zasady programu. Szkolenia odbywają się w formule wirtualnej i mają wesprzeć nowych beneficjentów w realizacji projektów.

***

Łącznie w tegorocznej edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni” dofinansowanie otrzymało 100 podmiotów prowadzących małe, niezależne księgarnieŁączna kwota udzielonego wsparcia (na lata 2023-2024) to aż 4 mln zł. Każdy z beneficjentów wnioskował o maksymalną kwotę wsparcia i otrzymał decyzję o dofinansowaniu księgarni kwotą 40 tys. zł. Beneficjenci mogą przeznaczyć pozyskane środki na koszty promocji księgarni, koszty konsultingu i doradztwa, koszty stałe utrzymania lokalu księgarni, wydatki związane z realizacją planu proczytelniczego oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

Wsparcie finansowe zadania udzielane jest w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2023 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2024 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia, a finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.


Założeniem programu jest wsparcie niezależnych polskich księgarzy tak, aby mogli oni kontynuować swoją działalność. Tworząc program, Instytut Książki przyjął założenie, że lokalne księgarnie są nie tylko miejscami handlu książkami, ale także niewielkimi centrami dostępu do kultury, które kształtują literackie gusta lokalnych społeczności i pełnią niebagatelną rolę kulturotwórczą.

W edycji pilotażowej, która odbyła się w 2021 roku budżet programu wynosił 3 mln złotych. Wsparcie finansowe w kwocie 30 tys. złotych zostało wtedy udzielone 106 małym księgarniom z całej Polski. Księgarze mogli je przeznaczyć na koszty stałe utrzymania lokalu, promocję i konsulting (np. reklamę w lokalnych mediach czy w internecie), a także zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

W 2022 roku formuła programu formuła uległa modyfikacji – uproszczono zasady wypełnienia wniosku, poszerzono kategorie kosztów kwalifikowanych, a wsparcie finansowe mogło wynosić do 40 tys. zł, w podziale na dwa lata realizacji zadania. W dwóch naborach przeprowadzonych w 2022 roku wsparcia udzielono 100 podmiotom.

Jakie są zasady ubiegania się o wsparcie?

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe przeznaczone na zadanie obejmujące następuje kategorie wydatków:

  • koszty promocji księgarni (jest to kategoria obligatoryjna);
  • koszty konsultingu i doradztwa;
  • koszty stałe utrzymania lokalu księgarni – tu np. opłaty czynszowe czy koszty energii
  • koszty realizacji planu proczytelniczego – a więc np. koszty zorganizowania spotkania autorskiego, warsztatów literackich itp.
  • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.
  • Jeden wniosek może dotyczyć jednego lub więcej niż jednego lokalu księgarni.

O wsparcie finansowe mogą starać się podmioty prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 45% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. Liczba filii księgarni nie może być większa niż 2.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe: w roku 2023 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2024 r. – 40% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego. Finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany.

(źródło Instytut Książki)

Dodaj komentarz